Torna

ajudes Llevant

 


VEHICLES

AJUDES AUTONÒMIQUES

Aquestes ajudes es destinen a pal·liar la pèrdua de vehicles terrestres de motor sinistrats.

Qui hi pot accedir? 

Les persones físiques que hagin sofert la pèrdua dels seus vehicles terrestres de motor o les que tenguin la condició d'hereves de la persona titular finada, de conformitat amb el Decret 39/2018, de 16 de novembre, de modificació del Decret 33/2018, de 19 d’octubre, de determinació d’ajudes urgents i de caràcter excepcional per reparar i pal·liar pèrdues i danys produïts per les pluges a la comarca de Llevant de Mallorca el dia 9 d’octubre de 2018

Imports:

Fins a 6.000 € per automòbil.

Fins a 1.500 € per motocicleta.

Fins a 500 € per ciclomotor.

Model de sol·licitud:

Editor de Text model per emplenar

PDF model per imprimir

Observacions:

Poden sol·licitar aquestes ajudes les persones físiques que hagin sofert la pèrdua del seu vehicle terrestre de motor, fins a un màxim de dos vehicles per persona.

En el cas que el titular del vehicle sinistrat sigui una persona finada, poden sol·licitar l'ajuda la persona o les persones físiques que tenguin la condició d'hereves d'aquella o que justifiquin, mitjançant la presentació d'una declaració responsable, que s'està tramitant el corresponent procediment de declaració d'hereus.

En el cas de presentació de declaracions responsables, l'Administració pot dur a terme les actuacions de comprovació que es consideri necessàries.

En el cas que la persona sol·licitant de l'ajuda hagi aportat declaració responsable d'estar tramitant el corresponent procediment de declaració d'hereus, el procediment se suspendrà fins que aquesta persona no acrediti la seva condició d'hereu.

En el cas que es verifiqui l'incompliment de les condicions i les obligacions previstes, s'iniciarà un procediment de reintegrament de les quanties rebudes de forma indeguda, així com dels interessos corresponents.

Beneficis fiscals: Les persones que han rebut ajudes públiques per pal·liar els danys causats per les inundacions de dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca del Llevant de Mallorca tenen dret a aplicar-se diversos beneficis fiscals, establerts pel Govern de l'Estat i pel Govern de les Illes Balears. Feis clic aquí per veure els detalls

Documentació a aportar:

a) Document acreditatiu de la propietat del vehicle (permís de circulació). En cas de pèrdua d'aquest document, es pot admetre una declaració de la persona física afectada.

b) Còpia de la pòlissa d’assegurança i darrer rebut de pagament, així com compromís d'aportar la baixa de la pòlissa o, si escau, la modificació d'aquesta.

c) Declaració de baixa definitiva del vehicle sinistrat, tramitada a la Direcció Provincial de Trànsit.

d) Documentació acreditativa de l’adquisició d’un nou vehicle, o bé documentació, signada entre el venedor i el comprador, del compromís de l’adquisició en què consti el preu del vehicle.

e) En el cas de les persones hereves, justificació d'aquesta condició o declaració responsable que s'està tramitant.

Terminis

a) Fins l'1 d'abril de 2019 per presentar les sol·licituds.

b) Fins al 30 de juny de 2019 per presentar la documentació justificativa de l'adquisició del nou vehicle i de la baixa o modificació de la pòlissa de l'assegurança.

Normativa aplicable 

 Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca

Decret 33/2018, de 19 d’octubre, de determinació d’ajudes urgents i de caràcter excepcional per reparar i pal·liar pèrdues i danys produïts per les pluges a la comarca de Llevant de Mallorca el dia 9 d’octubre de 2018

Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual es delega l’exercici de la competència per a la tramitació de les ajudes per pal·liar la pèrdua de vehicles sinistrats previstes en el Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca, en el conseller de Treball, Comerç i Indústria

Decret 35/2018, de 2 de novembre, de modificació del Decret 33/2018, de 19 d’octubre, de determinació d’ajudes urgents i de caràcter excepcional per reparar i pal·liar pèrdues i danys produïts per les pluges a la comarca de Llevant de Mallorca el dia 9 d’octubre de 2018

Decret 39/2018, de 16 de novembre, de modificació del Decret 33/2018, de 19 d’octubre, de determinació d’ajudes urgents i de caràcter excepcional per reparar i pal·liar pèrdues i danys produïts per les pluges a la comarca de Llevant de Mallorca el dia 9 d’octubre de 2018

Decret 5/2019, pel qual s'amplia el termini per sol·licitar les ajudes.

AJUDES ESTATALS

El Consorci de Compensació d’Assegurances, entitat pública del Ministeri d’Economia i Empresa, indemnitzarà els propietaris de vehicles automòbils (turismes, camions, autobusos, vehicles comercials, motocicletes, ciclomotors...) pels danys que hagin patit, en els casos següents:

a)   Quan s’ha contractat una pòlissa d’assegurança amb algun tipus de cobertura de danys al vehicle propi (per exemple, trencament de vidres, robatori o les conegudes com a assegurances a tot risc, amb franquícia o sense).

b)   Quan s’ha contractat només cobertura de responsabilitat civil (pòlisses conegudes habitualment com d’assegurança obligatòria o de danys a tercers), sense cap tipus de cobertura de danys al vehicle propi, sempre que la pòlissa d’assegurança s’hagi contractat o renovat a partir de l’1 de juliol del 2016.

 Podreu accedir a unes altres ajudes, seguint les passes següents indicades pel Consorci de Compensació d’Assegurances: [+ info]