Torna

ajudes Llevant

 


DANYS AJUNTAMENTS

AJUDES AUTONÒMIQUES

Aquestes ajudes es destinen a reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal.

Qui hi pot accedir? els ajuntaments d'Artà,, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera.

Import: fins a un 25% del cost de les obres de reparació o substitució.

Observacions: l'ajut s'ha d'articular a través dels corresponents convenis de col·laboració.

Normativa aplicable:

desc_ENLLAÇ.png Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca

desc_ENLLAÇ.png Decret 33/2018, de 19 d’octubre, de determinació d’ajudes urgents i de caràcter excepcional per reparar i pal·liar pèrdues i danys produïts per les pluges a la comarca de Llevant de Mallorca el dia 9 d’octubre de 2018

 Decret 35/2018, de 2 de novembre, de modificació del Decret 33/2018, de 19 d’octubre, de determinació d’ajudes urgents i de caràcter excepcional per reparar i pal·liar pèrdues i danys produïts per les pluges a la comarca de Llevant de Mallorca el dia 9 d’octubre de 2018

AJUDES ESTATALS

1. Per a despeses d’emergència

Aquestes ajudes venen derivades d'actuacions inajornables en situació d'emergència, dutes a terme en el mateix moment de produir-se aquesta o en els immediatament posteriors a la finalització dels fets causants

Qui hi pot accedir? Els ajuntaments d’Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera i el Consell Insular de Mallorca.

Import: Es concedeix fins al 50 % del cost total del subministrament d’aigua potable (50 litres per habitant i dia fins a un màxim de 3 mesos) i despeses per actuacions urgents que tenguin per objectiu garantir el funcionament, en el moment de l’emergència, dels serveis públics essencials i imprescindibles per garantir la vida i la seguretat de les persones.
 
Aquesta quantitat (50 %) es concedirà quan les despeses superin el 3 % del capítol pressupostari relatiu a despeses corrents en béns i serveis. No obstant això, quan les despeses superin el 20 % del capítol, l’ajuda podrà assolir fins al 100 % de les despeses d’emergència.

Model de sol·licitud: clicar aquí

Normativa aplicable:

desc_ENLLAÇ.png Ordre INT/277/2008, de 31 de gener per la qual es desenvolupa el Reial decreto 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica, i s'estableix el procediment per a la seva concessió.

2. Per a despeses de reparació i restitució d'infraestructures, equipaments, instal·lacions i serveis de les entitats locals

Aquestes ajudes preveuen les despeses relatives a les obres de reparació o restitució d’infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal inclosos en l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de la xarxa viària dels consells insulars.
 
Qui hi pot accedir? Els ajuntaments d’Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera i el Consell Insular de Mallorca, sempre que siguin titulars dels béns sobre els quals s’efectuarà l’obra i que siguin competents per prestar el servei sobre la infraestructura, la instal·lació o l’equipament afectat.

Observacions:  Als projectes que executin els ajuntaments, els consells insulars o les mancomunitats en els termes municipals i nuclis de població afectats se’ls aplicarà la tramitació d’urgència.

Import:  Es podrà concedir una subvenció de fins al 50 % de les despeses. S’exclouen d’aquestes ajudes els treballs duts a terme amb mitjans propis de l’entitat local, ja siguin materials, de maquinària o de personal.

Termini: Cal publicar-ne la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Normativa:

Ordre HAP/196/2015, de 21 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions que tinguin per finalitat l'execució d'obres de reparació o restitució de: infraestructures, equipaments i instal·lacions i serveis de titularitat municipal i de les mancomunitats, conseqüència de catàstrofes naturals, així com xarxes viàries de les diputacions provincials, cabildos, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials.