Torna

ajudes Llevant


DANYS AGRARIS

AJUDES AUTONÒMIQUES

Aquestes ajudes es destinen a compensar les pèrdues en els cultius i els danys a infraestructures agrícoles ocasionats per les inundacions en els municipis d'Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç i Son Servera.

Qui hi pot accedir: els titulars d'explotacions agràries.

Observacions: per tal de conèixer exactament els danys soferts i coordinar i impulsar les ajudes i les compensacions econòmiques de què els damnificats poden ser creditors, s'ha elaborat un cens d'afectats. Posteriorment, s'ha publicat una convocatòria de subvencions perquè aquests afectats hi puguin accedir.

Tramitació de les ajudes:

ENLLAÇ.pngInstruccions de la web del Fogaiba

ENLLAÇ.pngBases de les ajudes (BOIB 27/12/2018)

Termini per presentar les sol·licituds: 27/02/2019

Normativa aplicable:

 Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca

Resolució del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 18 d’octubre de 2018 per la qual es determina l’existència d’un fenomen climàtic advers assimilable a un desastre natural i la seva relació causal directa amb els perjudicis soferts en el sector primari, i s’inicien actuacions per pal·liar-los

PDF Regalment (UE) 702/2014 de la Comissió de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea