Torna

ajudes Llevant


DANYS AGRARIS

AJUDES AUTONÒMIQUES

Aquestes ajudes es destinen a compensar les pèrdues en els cultius i els danys a infraestructures agrícoles ocasionats per les inundacions en els municipis d'Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç i Son Servera.

Qui hi pot accedir: els titulars d'explotacions agràries.

Observacions:

per tal de conèixer exactament els danys soferts i coordinar i impulsar les ajudes i les compensacions econòmiques de què els damnificats poden ser creditors, s'ha elaborat un cens d'afectats. Posteriorment, s'ha publicat una convocatòria de subvencions perquè aquests afectats hi puguin accedir.

Beneficis fiscals: Les persones que han rebut ajudes públiques per pal·liar els danys causats per les inundacions de dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca del Llevant de Mallorca tenen dret a aplicar-se diversos beneficis fiscals, establerts pel Govern de l'Estat i pel Govern de les Illes Balears. Feis clic aquí per veure els detalls

Tramitació de les ajudes:

ENLLAÇ.pngInstruccions de la web del Fogaiba

ENLLAÇ.pngBases de les ajudes (BOIB 27/12/2018)

Termini per presentar les sol·licituds: 27/02/2019

Normativa aplicable:

 Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca

Resolució del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 18 d’octubre de 2018 per la qual es determina l’existència d’un fenomen climàtic advers assimilable a un desastre natural i la seva relació causal directa amb els perjudicis soferts en el sector primari, i s’inicien actuacions per pal·liar-los

PDF Regalment (UE) 702/2014 de la Comissió de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea