Torna

ajudes Llevant

 


DESTRUCCIÓ ESTRIS DOMÈSTICS

AJUDES ESTATALS

Aquestes ajudes es destinen a la substitució o reparació dels estris domèstics de primera necessitat de l’habitatge habitual

Qui hi pot accedir?

a) Unitats familiars o de convivència econòmica que resideixin a l'habitatge afectat, quan aquest és propietat seva.

b) Llogaters de l'habitatge que siguin propietaris del béns afectats.

Import: fins a un màxim de 2.580 €, corresponent al cost de reposició o reparació dels estris afectats.

Observacions:

A més de l'ajuda estatal, si teniu subscrita una pòlissa d'assegurança en vigor que cobreixi casos d'incendi, robatori, trencament de vidres o danys a maquinària, equips electrònics o ordinadors, o bé modalitats combinades d'aquests casos, com per exemple les conegudes com a pòlisses multirisc de la llar, podeu accedir a unes altres ajudes, seguint les passes següents indicades pel Consorci de Compensació d' Assegurances: [+ info]

Model de sol·licitud: feis clic aquí

Termini per presentar sol·licituds: nou termini fins al 26 de març de 2019.

Normativa aplicable

PDF Reial decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica, i s'estableix el procediment per a la seva concessió.

desc_ENLLAÇ.png Ordre INT/277/2008, de 31 de gener per la qual es desenvolupa el Reial decreto 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica, i s'estableix el procediment per a la seva concessió.

Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas.

Vegeu les ajudes d'emergència social extraordinària fent clic aquí

AJUDES DEL CONSELL DE MALLORCA

Termini de presentació de sol·licituds: Des del dilluns dia 3 i fins l'11 de desembre de 2018

Podeu consultar tota la informació fent clic aquí