Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DE FONS RENOVABLES, COGENERACIÓ I RESIDUS DE MÉS DE 100 kW

Passa 1. Informació prèvia a la tramitació

A què fa referència la "potència instal·lada"?

A la potència activa màxima que pot assolir una unitat de producció. En cas d'instal·lacions fotovoltaiques és la suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics, mesurades en condicions estàndard segons la norma UNE corresponent.

A qué fa referència la "Potència nominal" ?

És la suma de la potència nominal dels inversors (l’especificada pel fabricant) que intervenen en les tres fases de la instal·lació en condicions normals de funcionament. Aquesta potència és la que determina la potència màxima disponible de la connexió (veure document aclaridor)

Participació local en instal·lacions de generació renovable

D'acord amb l'establert en l'article 49 de la Llei de canvi climàtic i transició energètica els projectes de generació renovable que estiguin ubicats a terra i tenguin una potència igual o superior a 5 MW han d'ofertar la possibilitat de participació local. 

Tipus d'instal·lació segons els Pla Director Sectorial de les Illes Balears

Fotovoltaiques:

  • Tipus A: aquelles amb una ocupació territorial inferior a 0,3 ha i potència no superior a 100 kW. En el cas d'Eivissa i Formentera formen part d'aquesta categoria les instal·lacions amb una ocupació territorial inferior a 0,15 ha i potència no superior a 100 kW.
  • Tipus B: aquelles amb una ocupació territorial inferior a 1 ha i potència no superior a 500 kW, i que no són del tipus A.
  • Tipus C: aquelles amb una ocupació territorial inferior o igual a 10 ha, i que no són del tipus A ni del tipus B.
  • Tipus D: aquelles amb una ocupació territorial superior a 10 ha.

Eòliques:

  • Tipus A: aquelles amb una potència total no superior a 10 kW.
  • Tipus B: aquelles amb una potència total inferior a 100 kW, nombre total d'aerogeneradors no superior a dos i que no siguin del tipus A.
  • Tipus C: aquelles amb una potència total no superior a 4 MW, nombre total d'aerogeneradors no superior a quatre i que no siguin de tipus B.
  • Tipus D: les que no pertanyen a cap de les categories anteriors.

Classificació segons el tipus d'ubicació de la instal·lació (en sòl urbà, en sòl rústic o en sòl rústic protegit)

a) Situades en el terra en sol rústic

Si la instal·lació està situada sobre el terreny en sòl rústic o en sòl rústic protegit, s'ha de tenir en compte el grau d'aptitud d'acord amb els mapes d'aptitud. Aquests mapes i zones d'aptitud es poden consultar a la web IDEIB - Infraestructura de dades espacials de les Illes Balears.

En funció del grau d'aptitud la tramitació és la següent:

Tramitació per la via d'utilitat pública: fotovoltaiques i eòliques tipus B i C.

Tramitació per interés general: fotovoltaiques i eòliques tipus B, C i D.

b) Instal·lacions fotovoltaiques sobre el terreny en sòl urbà i urbanitzable

La implantació d’instal·lacions fotovoltaiques sobre el terreny en sòl urbà i urbanitzable es regirà per la normativa urbanística d’aplicació en cada cas.

Les instal·lacions fotovoltaiques sobre el terreny en sòl urbà i urbanitzable es podran admetre amb caràcter provisional sempre que no estiguin expressament prohibides pel planejament urbanístic, ni puguin dificultar-ne l’execució, i sempre que se’n justifiqui la necessitat i el caràcter no permanent, ateses les seves característiques tècniques o la temporalitat del seu règim de titularitat o explotació.

c) Instal·lacions fotovoltaiques sobre coberta o integrades en l'edificiació

Es permetrà la implantació d’instal·lacions fotovoltaiques sobre coberta o de forma integrada a qualsevol edificació tant en sòls urbans i urbanitzables com en rústics i rústics protegits, en aquests últims només per a autoconsum. També es permetran en les construccions dedicades a dotacions, sistemes generals i equipament, i les vinculades a activitats turístiques, industrials, comercials i a l’activitat agrària o complementària en sòl rústic.

En cas que la normativa urbanística no permeti la instal·lació total o parcial de sistemes fotovoltaics en la coberta o integrats en l’edificació, els ajuntaments hauran de permetre la ubicació de la instal·lació fotovoltaica de potència màxima equivalent a la que s’hagués pogut instal·lar sobre coberta sobre els terrenys on es troba l’edificació afectada, que tindrà amb caràcter general —excepte en allò que pertoca a la tramitació d’avaluació d’impacte ambiental— la consideració d’instal·lació sobre coberta.

Les instal·lacions de producció d’energia renovable ubicades en aparcaments en sòl urbà o sobre coberta, així com els suports i els elements auxiliars necessaris, no computen urbanísticament en ocupació, en edificabilitat, en distància a llindars ni en altura.

Document pel qual s'aclareixen el procediment i documentació  que se presentarà per tramitar les autoritzacions  e inscripcions necessaries

Nota aclaridora tramitació instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus amb autorització administrativa prèvia. (Veure document aclaridor)

Operador del sistema i gestor de la xarxa de transport

Red Eléctrica de España

Empreses distribuïdores

 e-distribución,  Vall de Sóller Energía, Sampol Energía

 

 

Passa següent >>