Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

19/12/2019

Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de suport i l’assistència tècnica informàtica als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears l’any 2020

MEPRO 2019 11066

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (Fundació BIT)

Núm. Expedient: MEPRO 2019 11066

Objecte: Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de suport i l’assistència tècnica informàtica als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears l’any 2020

Pressupost: 342.572,00 euros

Obligacions econòmiques: Resolució de la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Investigació i Turisme de 24 d’agost de 2018 (BOIB núm. 114 de 15 de setembre de 2018) per a les hores dels perfils del personal tècnic i cridades sortints, i segons tarifes aprovades en la Resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de 29 de gener de 2015 (BOIB núm. 41 de 24 de març de 2015) per a les unitats de transport i manteniment Infinity

Durada: del dia 1 de gener de 2020 fins el dia 31 de desembre de 2020

Data d'aprovació/signatura de l'acord:  11/12/2019

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import 0% màxim previst:

 

Observacions: