Torna

Portal del Consumidor

Arbitratge de consum

 lazo_pdf.gif Avantatges de l'arbitratge de consumImprès de Sol.licitud d'Arbitratge (consumidor) 

Imprès de sol·licitud d'adhesió (empresa)

Imprès de sol·licitud d'adhesió a arbitratge per a un cas en concret (empresa)

Llistat d'empreses adherides a l’arbitratge de consum 

Donar la raó a qui la té

És un procediment per solucionar les controvèrsies que poden sorgir entre els consumidors i els empresaris o professionals, sense necessitat d'anar als tribunals ordinaris de Justícia.

Servei gratuït, àgil i eficaç

El Sistema Arbitral de Consum és un procediment voluntari, gratuït, senzill, àgil i eficaç de solució de conflictes entre consumidors i empresaris, per dilucidar les seves diferències d'una manera ràpida i sense formalitats excessives.

Tant en el cas de les empreses adherides com en el cas que es produeixi l'acceptació d'un assumpte concret, la resolució de les controvèrsies la realitzen els col·legis arbitrals, que tenen una composició tripartita: un representant de l'Administració, un representant dels consumidors i un dels empresaris.

Les resolucions dels col·legis arbitrals es denominen laudes, són vinculants i executives i tenen el valor de cosa jutjada, és a dir, les parts no poden sotmetre els mateixos fets als tribunals de Justícia, ni es pot apel·lar el laude dictat, només cap el recurs d'anul·lació davant l'Audiència Provincial

Qui pot sol·licitar l'arbitratge de consum?

Poden sol·licitar l'arbitratge, els consumidors que considerin que s'han vulnerat els seus drets com a consumidors i usuaris. 

On s'ha de presentar la sol·licitud?

Personalment a la Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears, ubicada al Carrer de Jesús, 38A, de Palma, a les Oficines d'informació al consumidor o mitjançant les associacions de consumidors.

 

Una alternativa per a resoldre conflictes

La Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears té com a finalitat la de resoldre, amb caràcter vinculant i executiu, les reclamacions presentades per consumidors o usuaris finals contra empreses o professionals que prèviament hagin manifestat davant la Junta la seva voluntat de resoldre els conflictes de consum a través d'aquesta via de l'arbitratge.

Aquesta manifestació s'efectua a través de les denominades ofertes públiques d'adhesió, que són els compromisos firmats per empreses o professionals mitjançant els quals es comprometen a solucionar les discrepàncies que puguin sorgir amb els seus consumidors o usuaris mitjançant l'arbitratge.

No obstant tot l'exposat anteriorment, també hi ha empreses que no estan adherides amb caràcter previ i que accepten aquest sistema amb caràcter particular per a un o diversos casos concrets, com ja ve succeint en la pràctica diària.

Com es tramita?

Una vegada que el consumidor acudeix a les dependències de la Junta Arbitral de Consum o bé a qualsevol de les oficines d'informació al consumidor que la Direcció General de Consum té distribuïdes en diferents municipis de les Illes, i després de constatar que l'empresa contra la qual es reclama figura en el llistat d'empreses adherides, el consumidor ha d'emplenar una sol·licitud d'arbitratge, facilitar-ne les dades que conegui de l'empresa, relatar succintament els fets i la pretensió que desitgi veure atesa, es compromet també a complir la decisió que s'adopti en relació al seu cas.

Aquesta sol·licitud es remet, a l'empresari o professional contra el qual es reclama, per a que l'empresa pugui realitzar les al·legacions que consideri oportunes, i firmar el compromís de complir la decisió que s'adopti en el seu dia entorn al cas. Una vegada rebuda en la Junta Arbitral la contestació de l'empresa o professional reclamat, es comunica al reclamant i, en el cas que no contengui cap proposta de solució o oferiment que pugui ser satisfactori per al consumidor, l'assumpte es resoldrà per laude.

Els laudes

 La resolució d'aquests assumptes es realitza a través d'acords executables denominats laudes, dictats per col·legis arbitrals de composició tripartita: un responsable de l'administració (llicenciat en Dret), un representant dels consumidors i un representant dels empresaris; els integrants d'aquest col·legi són nomenats per la Junta Arbitral per a cada assumpte particular entre els proposats per cadascun dels sectors implicats (administració, consumidors i empresaris).

 

La decisió continguda en el laude i notificada a les parts no és susceptible de ser recorreguda per no estar conformes amb aquesta, sinó que únicament es pot presentar el recurs d'anul·lació davant l'Audiència Provincial, que ha de basar-se únicament en defectes de forma, això és, que el laude s'hagi dictat incomplint algun dels requisits formals (notificació defectuosa, laude dictat fora de termini, no poder acreditar citacions a les parts o als àrbitres, etc.).

Execució forçosa

En cas d'incompliment del laude, la part perjudicada pot sol·licitar del Jutjat l'execució forçosa del laude, igual que succeeix amb l'incompliment de les sentències judicials, mitjançant el tràmit d'execució de sentència, que no implica un procés nou, sinó únicament sol·licitar del Jutjat que obligui a la part que incompleix el laude a donar-ne compliment al contingut.

La normativa reguladora de l'arbitratge de consum és el Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum i, de manera supletòria, la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge.