Torna

Comunicació

Comunicació del director general de Pressuposts, de 27 de gener de 2022

Comunicació. La Comunicació del director general de Pressuposts, de 27 de gener de 2022, estableix les pautes que han de seguir les diferents seccions pressupostàries i els ens que integren el sector públic instrumental per sol·licitar els diferents informes a la Direcció General de Pressuposts.

Annex 1. Inclou els procediments, servei responsable i documentació que s'ha d'adjuntar. El contingut de l'Annex s'actualitzarà en la mesura que es modifiquen els procediments competència de la DGP.

Annex 2. Taules d'ens del sector públic, agrupats segons s'hagin de relacionar amb la DGP. El contingut d'aquestes taules s'entendran actualitzades automàticament quan s'actualitzin a la seu electrònica de la CAIB.

Les sol·licituds se trametran, signades electrònicament, mitjançant VALIB (per Registre electrònic els ens de la taula III). En el cas de VALIB, s'ha d'indicar:

  • Destí: A04026913 Dirección General de Presupuestos
  • Usuari receptor: cap usuari en concret
  • Entregar a: s'ha d'indicar el titular del Servei o Departament competent per a la tramitació
       de l'expedient, d'acord amb l'indicat a l'annex 1.
  • Descripció: S'ha d'indicar el número i descripció del procediment (annex 1)
  • Adreça electrònica: tramitacio@dgpresup.caib.es

 

Comunicació
Comunicació
Annex 1
Annex 1
Annex 2
Annex 2