Torna

Comissió reclamacions d'accés informació pública (CRAIP)

Funcions

Correspon a la Comissió la instrucció i la resolució de les reclamacions que, en matèria d'accés a la informació pública, s'interposen contra les resolucions expresses o les desestimacions presumptes dictades o produïdes en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els consells insulars, els ajuntaments i la resta d'entitats de sector públic dependents o vinculades a aquestes administracions de les Illes Balears compresos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 


 

Què és la CRAIP