Torna

Centre documentació municipal (CEDOMU)

El Centre de Documentació Municipal neix amb la intenció de facilitar la feina als professionals que treballen a les corporacions locals, per tal d'aportar-los informació, actualitzar la normativa i posar a la seva disposició un ventall d'eines de treball. Aquesta pàgina depèn del Servei de Corporacions Locals, servei que pertany a la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques de la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització.

Una de les fites més importants que marca aquest Centre de Documentació Municipal és apropar als professionals dels ajuntaments de manera ràpida, clara i amb possibilitats d'interacció les aportacions que el Servei de Corporacions Locals fa en col·laboració amb les administracions locals. 

En aquest camp, les seves tasques són:

- Atenció de consultes legals en matèria de règim local.
- Informes jurídics en matèria de règim local.
- Control de legalitat dels actes i acords de les administracions locals.
- Desplegament de normativa sobre règim local.

Medis01.jpg  

Nota d'actualitat

30/05/2017 Manual gestió de documentació per a la remissió de les actes
14/07/2017 Llei 3/2017 que modifica la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears
16/05/2017 RD 424/2017: règim jurídic del control intern en entitats del Sector públic local
14/01/2017 Decret llei 1/2017 de modificació de la Llei 20/2006 i de mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears

 

Personal funcionari de l'Administració local

amb habilitació de caràcter nacional

Proves selectives

01/04/2019 Convocatòria proves selectives funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional
Convocatòria proves selectives funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional Proves selectives per a l'accés a la subescala de secretaria, categoria d'entrada
01/04/2019 Convocatòria proves selectives funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional
Convocatòria proves selectives funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional Proves per a l'accés lliure a la Subescala d'Intervenció-Tresoreria, categoria d'entrada
01/04/2019 Convocatòria proves selectives funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional
Convocatòria proves selectives funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional Proves per a l'accés lliure a la Subescala de Secretaria-Intervenció

Publicitat de procediments de provisió no definitiva

Publicitat acumulació de funcions de tresoreria

14/09/2017 No hi ha cap procediment en curs

Concursos

17/07/2019 No hi ha cap procediment en curs