Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Informació i dades disponibles

Xarxes de control de les aigües subterrànies

El Servei d'Estudis i Planificació (SEP) compta amb una xarxa històrica de control de les aigües subterrànies, fent seguiment de la piezometria, de la qualitat de l'aigua i de les extraccions. Així doncs, la xarxa del SEP es pot definir com una selecció estratègica de pous i fonts per al seguiment de l'estat de les aigües en quantitat i qualitat. Aquesta xarxa està conformada per mes de 1000 punts de control repartits per totes les illes, la freqüència i tipus de control del quals depèn de la necessitat, així hi ha punts en què es mesura la piezometria mensualment, en altres es mostreja un cop l'any o en altres es fa seguiment mensual de clorurs i nitrats.

Posteriorment, a l'efecte de la Directiva Marc d'Aigua (DMA) es varen seleccionar una sèrie de pous i de fonts per a conformar la xarxa de control de la DMA. La gran majoria d'aquests punts d'aigua són d'abastiment urbà, i molts d'ells ja formaven part de la xarxa històrica del SEP. Les xarxes de control de la DMA són:

  • Xarxa de control quantitatiu: Té l'objectiu d'establir l'estat quantitatiu de les masses o dels grups de masses d'aigua subterrània, i realitzar el seguiment de les masses definides en risc per explotació. S'ha realitzat especial èmfasi en aquelles masses d'aigua que es troben en risc, amb descensos importants de nivells d'aigua a causa de la intensa explotació dels aqüífers. El seguiment és mensual.
  • Xarxa de control químic: Té l'objectiu d'aportar una visió coherent i àmplia de l'estat químic de les aigües subterrànies permetent detectar la presència de contaminants antropogènics. Dins d'aquesta xarxa s'estableix un control de vigilància (en tots els punts) i un altre operatiu (en els punts pertanyents a masses d'aigua en risc qualitattiu o químic). També s'estableixen altres controls, en una selecció d'aquests punts, com el de Masses d'Aigua Protegides (destinades a proveïment humà) i el de Substàncies Prioritàries de la DMA i el control de la Directiva de Nitrats.

A continuació es pot visualitzar l'inventari de punts d'aigua del SEP i les diverses xarxes de control de les aigües subterrànies per illes.

PDF INVENTARI DE PUNTS I XARXA DE CONTROL DE MALLORCA

PDF INVENTARI DE PUNTS I XARXA DE CONTROL DE MENORCA

PDF INVENTARI DE PUNTS I XARXA DE CONTROL D'EIVISSA

PDF INVENTARI DE PUNTS I XARXA DE CONTROL DE FORMENTERA

A continuació trobaràs una base de dades que es correspon amb l'inventari de punts d'aigua del SEP en la qual s'indica la localització del punt d'aigua i si pertany a una de les xarxes de control. En aquest fitxer trobaràs les dades de qualitat i els nivells (profunditat de l'aigua) segons l'última actualització de 2021:

Arxiu Compres 2021 Inventari punts d'aigua: Xarxa de control d'aigües subterrànies