Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

L'Administració hidràulica

Titular de la Direcció General de Recursos Hídrics

En matèria d'aigües, corresponen a la persona titular de la Direcció General de Recursos Hídrics les competències següents:

  • La policia de aigües i dels llits, com també ordenar l'incoació i resoldre els expedients sancionadors en matèria d'aigües i aprofitament hidràulic.
  • Autoritzar la redacció i aprovar definitivament els projectes d'obres i instal·lacions en matèria d'aigües, aprofitaments hidràulics, com també la investigació i desenvolupament tecnològic en aquesta matèria.
  • L'impuls i foment de les millores hidrològiques, així com la investigació i desenvolupament tecnològic en aquesta matèria.
  • Resoldre sobre la constitució de les Comunitats d'usuaris i la aprovació dels estatuts, ordenances o reglaments d'aquestes.

Així mateix, la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient pot delegar en la persona titular de la Direcció General de Recursos Hídrics les competències següents:

  • Convocar i presidir les reunions dels òrgans col·legiats de l'Administració Hidràulica, com també fixar-ne l'ordre del dia, suspendre i aixecar les sessions i donar el vistiplau de les actes.
  • Atorgar les concessions i autoritzacions per a la utilització o aprofitament del domini públic hidràulic, i també les modificacions que se’n facin.
  • Atorgar les autoritzacions per a l'abocament al domini públic hidràulic.
  • Exercir les funcions expropiatòries en matèria d'aigües.