Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

L'Administració hidràulica

Titular de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i Territori

En matèria d'aigües, corresponen a la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i Territori les competències següents:

 • Coordinar els òrgans de l'Administració Hidràulica adscrits a la d'Agricultura, Medi ambient i Territori .
  Elevar al Consell de Govern de les Illes Balears la proposta de programació dels aprofitaments hidràulics i la resta d'obres hidràuliques que es realitzin dins el territori de la Comunitat Autònoma, i el Pla Hidrològic de les Illes Balears.
 • Exercir la potestat reglamentària en l'àmbit organitzatiu intern.
 • Convocar i presidir les reunions dels òrgans col·legiats de l'Administració Hidràulica, com també fixar-ne l'ordre del dia, suspendre i aixecar les sessions i donar el vistiplau de les actes.
 • Vetllar perquè els acords dels òrgans col·legiats s'ajustin a la legalitat vigent, i també perquè es compleixin els acords adoptats.
 • Dirimir amb el vot de qualitat els empats en les votacions i assegurar la regularitat de les deliberacions dels òrgans col·legiats que presideix.
 • Proposar al Consell de Govern de les Illes Balears, havent escoltat la Junta de Govern, o, quan correspongui, la Junta Insular d'Aigües, l'adopció de mesures excepcionals en el cas de sobreexplotació, risc de sobreexplotació o de contaminació de aqüífers.
 • Aprovar, a proposta de la Junta de Govern, les modificacions sobre l'amplària de les zones de servitud i de policia previstes a l'article 6 de la Llei d'Aigües.
 • Declarar, a proposta de la Junta de Govern, aqüífers sobreexplotats o en risc d'estar-ho, determinar els perímetres de protecció dels aqüífers subterranis, i aprovar mesures de caràcter general. Aquestes dues darreres funcions també a proposta de la Junta de Govern.
 • Adoptar, a proposta de la Junta de Govern, mesures per a la protecció de les aigües subterrànies en front a intrusions d'aigües salines.
 • Aprovar, si n’és el cas, a proposta de la Junta de Govern, els criteris generals per determinar les indemnitzacions pels danys i perjudicis produïts al domini públic hidràulic.
 • Atorgar les concessions i autoritzacions per a la utilització o aprofitament del domini públic hidràulic, i també les modificacions que se’n facin.
 • Atorgar les autoritzacions per a l'abocament al domini públic hidràulic.
 • Exercir les funcions expropiatòries en matèria d'aigües.
 • Resoldre els recursos d'alçada que s’interposin contra les resolucions de la persona titular de la Direcció General de Recursos Hídrics i els òrgans col·legiats adscrits a la Conselleria i, si n'és el cas, els potestatius de reposició contra els seus propis actes.
 • Qualssevol altres competències en matèria d'aigües que corresponguin a l'Administració Hidràulica i no estiguin reservades d’una manera expressa a altres òrgans.