Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

DOCUMENTS INICIALS

Els Documents inicials de la revisió del tercer cicle de planificació hidrològica (2022–2027) s’elaboren amb caràcter previ a l’elaboració i proposta de revisió d’un Pla Hidrològic.

El contingut dels documents es defineix als articles 76, 77 i 78 del Reglament de Planificació Hidrològica aprovat mitjançant el Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol, i consta bàsicament de:

-El programa de treball i calendari previst.

-L’estudi general sobre la Demarcació Hidrogràfica, on s’inclou un anàlisis de les característiques de la demarcació, un estudi de les repercussions de l’activitat humana sobre l’estat de les aigües superficials i subterrànies, conegut com a IMPRESS, i un anàlisi econòmic de l’ús de l’aigua.

-Les fórmules de consulta i participació pública.

Els documents inicials es varen sotmetre a consulta i informació pública mitjançant la Resolució de 16 d’octubre de 2019 de la directora general de Recursos Hídrics.

Una vegada finalitzada la consulta pública i tenint en compte les propostes de les aportacions presentades es publiquen els Documents inicials consolidats. 

PDF  DI MEMORIA consolidación

PDF  Anexo 1 Autoridades competentes

PDF  Anexo 2 Inventario de masas

PDF  Anexo 3 Inventario de presiones

PDF  Anexo 4 Extracciones

PDF  Anexo 5 Estados de las masas de agua

PDF  Anexo 6 Impactos

PDF  Anexo 7 Evaluación de Riesgos

PDF  Anexo 8 Cátalogo zonas humedas

PDF  Anexo 9 Información publica DI

Fulla de Càlcul  Taules IMPRESS Costaneres

Fulla de Càlcul  Taules IMPRESS Subterrànies

Fulla de Càlcul  Taules IMPRESS Torrents

Fulla de Càlcul Taules IMPRESS Transició