Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Informació i dades disponibles

Sol·licitud d'informació

Des d'aquí pots enviar els teus suggeriments, peticions, consultes i al·legacions en relació a l'aigua a les Balears i/o sobre el procés de implementació de la Directiva Marc de l'Aigua a les Illes Balears i als documents fruit d'aquest procés. Tens aquestes dues alternatives:

Directament al Servei de Planificació i Estudis de la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears

Pàgina Web Formulari electrònic

Punt d'Informació Ambiental del Govern de les Illes Balears (PIA)

Telèfon gratuït 900 15 16 17

Tots els teus suggeriments, peticions, consultes i al·legacions seran contestades en el menor temps possible, i com a màxim en un o dos mesos (d'acord amb l'establert a la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient.

En el cas que no es doni la informació, es poden interposar els recursos administratius regulats en el Títol VII de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i altra normativa aplicable i, si escau, el recurs contenciós-administratiu previst en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.