Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Revisió anticipada del Pla Hidrològic de les Illes Balears, corresponent al segon cicle 2015-2021

(Reial decret 51/2019, de 8 de febrer _ BOE núm. 47 de 23.02.2019)


Mitjançant el Reial decret 51/2019, de 8 de febrer, s'ha aprovat el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears. Aquest Pla Hidrològic substitueix el Pla Hidrològic aprovat pel Reial decret 701/2015, a partir de l'entrada en vigor del Reial decret 51/2019.

Pàgina Web Resolució de la directora general de Recursos Hídrics mitjançant la qual es disposa la publicació de les determinacions del contingut normatiu del Pla Hidrològic de les Illes Balears, aprovat mitjançant el Reial decret 51/2019, de 8 de febrer (BOIB 43 de 04-04-2019)

BOE 47 de 23-02-2019_ RD 51-2019 PHIB.pdf Aprovació definitiva_ Reial decret 51-2019_BOE 47 de 23-02-2019.pdf

acord CG 21-09-2018_boib 118 de 25-09-18_CAT.pdf Aprovació inicial_ Acord del Consell de Govern de 21-09-2018_BOIB 118 de 25-09-18

Documents del Pla Hidrològic

La part normativa del PHIB està disponible en català i en castellà, la resta només està en castellà.

MEMÒRIA

PHIB_MEMORIA_TEXTO V4.pdf Memoria_V4

PHIB_MEMORIA_ANEXO 1_V4_Concesiones.pdf anexo 1_V4_Concesiones

PHIB_MEMORIA_ANEXO 2_V4_Inventario recursos naturales.pdf anexo 2_V4_Inventario recursos naturales

PHIB_MEMORIA_ANEXO 3_V4_Disponibilidades y demandas.pdf anexo 3_V4_Disponibilidades y demandas

PHIB_MEMORIA_ANEXO 4_V4_Pozos de abastecimiento urbano.pdf anexo 4_V4_Pozos de abastecimiento urbano

PHIB_MEMORIA_ANEXO 5_V4_Zonas protegidas.pdf anexo 5_V4_Zonas protegidas

PHIB_MEMORIA_ANEXO 6_V4_Programas de control.pdf anexo 6_V4_Programas de control

PHIB_MEMORIA_ANEXO 7_V4_Análisis económico.pdf anexo 7_V4_Análisis económico

PHIB_MEMORIA_ANEXO 8_V4_Informe de las observaciones de la revisión anticipada del PHIB.pdf anexo 8_V4_Informe de las observaciones de la revisión anticipada del PHIB

NORMATIVA

PHIB_NORMATIVA_V4 CATALÀ.pdf Normativa_V4

PHIB_NORMATIVA_ANNEX 1_V4_Cartografia del PHIB.pdf annex 1_V4_Cartografia del PHIB

PDF annex 2_ V4_Classificació d'estat i situació de risc de les masses d'aigua subterrània

PHIB_NORMATIVA_ANNEX 3_ V4_Sistemes autònoms de depuració.pdf annex 3_ V4_Sistemes autònoms de depuració

PHIB_NORMATIVA_ANNEX 4_V4_Substàncies, materials i productes que està prohibit abocar a la xarxa de sanetjament.pdf annex 4_V4_Substàncies, materials i productes que està prohibit abocar a la xarxa de sanejament

PHIB_NORMATIVA_ANNEX 5_V4_Catàleg de zones humides de les Illes Balears_Llistat.pdf annex 5_V4_Catàleg de zones humides de les Illes Balears

PHIB_NORMATIVA_ANEXO 5_V3_Catàleg de zones humides Mallorca_part1 opt.pdf 5.1_V4_Cartografia Mallorca_part 1

PHIB_NORMATIVA_ANEXO 5_V3_Catàleg de zones humides Mallorca_part2 opt.pdf 5.2_V4_Cartografia Mallorca_part 2

PHIB_NORMATIVA_ANEXO 5_V3_Catàleg de zones humides Menorca opt.pdf 5.3_V4_Cartografia Menorca

PHIB_NORMATIVA_ANEXO 5_V3_Catàleg de zones humides Eivissa_i_Formentera opt.pdf 5.4_V4_Cartografia Eivissa_i_Formentera

PHIB_NORMATIVA_ANNEX 6_V4_Llistat de basses temporals i cavitats inundades.pdf annex 6_V4_Llistat de basses temporals i cavitats inundades

PDF annex 7_V4_Condicions tècniques per a l'execució, equipament i clausura de pous i sondejos

PHIB_NORMATIVA_ANNEX 8_V4_Programa de mesures.pdf annex 8_V4_Programa de mesures

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC

EAE_PHIB_SEPTIEMBRE_2018.pdf EAE_septiembre_2018

Anejo 1 Listado de Planes y Programas relacionados con el PHIB.pdf anexo 1_Listado de Planes y Programas relacionados con el PHIB

Anejo 2 ACUERDO DE LA REVISIÓN DEL PHIB DE 2N CICLO 2015 - 2021.pdf anexo 2_Acuerdo de la revisión del PHIB de 2º ciclo 2015 - 2021

Anejo 3. AAE Resumen del proceso de consultas del documento inicial estratégico.pdf anexo 3_EAE Resumen del proceso de consultas del documento inicial estratégico

Anejo 4 Resumen no técnico.pdf anexo 4_Resumen no técnico

Anejo 5 Resultado de la información pública y de las consultas.pdf anexo 5_Resultado de la información pública y de las consultas

Anexo 6 Documento resumen integración en el Plan de los aspectos ambientales.pdf anexo 6_Documento resumen integración en el Plan de los aspectos ambientales

acord CMAIB 14-09-2018_boib 120 de 29-09-2018.pdf Declaració Ambiental Estratègica (acord CMAIB 14-09-2018_boib 120 de 29-09-2018)Accés a plans hidrològics anteriors:    PHIB 2015PHIB 2013 , ...