Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

L'Administració hidràulica

Juntes Insulars d'Aigües

Les Juntes Insulars d'Aigües de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera són òrgans consultius, de participació i planificació en matèria d'aigües, en l'àmbit dels territoris respectius.
La Junta d'Aigües de Mallorca està formada pel president o Presidenta, el vicepresident o vicepresidenta i els i les vocals:

 • El President és la persona titular de la Conselleria de Medi ambient i el Vicepresident, la persona titular de la Direcció General de Recursos Hídrics.
 • Els i les vocals, que són 21, són els següents:
  • Un o una representant de la Conselleria de Economia i Hisenda.
  • Un o una representant de la Conselleria de Agricultura i Pesca.
  • Dos representants de la Conselleria de Medi Ambient, un dels quals serà el Director o Directora General de Recursos Hídrics i altre de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental.
  • Quatre representants del Consell de Mallorca.
  • Un o una representant de les organitzacions professionals de Mallorca expert en aigües.
  • Un o una expert en matèria d'aigües proposat per la Universitat de les Illes Balears.
  • Un o una representant de les entitats ecologistes i defensores del medi ambient de Mallorca.
  • Tres representants dels ajuntaments de Mallorca (un de Palma), com titulars del proveïment i sanejament.
  • Tres representants dels usuaris agrícoles de Mallorca, a través de les seves organitzacions representatives.
  • Dos representants de les comunitats d'usuaris o de regants de Mallorca.
  • Dos representants d'usuaris d'aigües urbanes de Mallorca.

La Junta d'Aigües de Menorca està formada pel president o Presidenta, el vicepresident o vicepresidenta i els i les vocals:

 • El President és la persona titular de la Conselleria de Medi ambient i el Vicepresident, la persona titular de la Direcció General de Recursos Hídrics.
 • Els i les vocals, que són 21, són els següents:
  • Un o una representant de la Conselleria de Economia i Hisenda.
  • Un o una representant de la Conselleria de Agricultura i Pesca.
  • Tres representants de la Conselleria de Medi ambient, un dels quals serà el Director o Directora General de Recursos Hídrics i altre de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental.
  • Quatre representants del Consell de Menorca.
  • Un o una representant de les organitzacions professionals de Menorca expert en aigües.
  • Un o una expert en matèria d'aigües proposat per la Universitat de les Illes Balears.
  • Un o una representant de les entitats ecologistes i defensores del medi ambient de Menorca.
  • Tres representants dels ajuntaments de Menorca, com titulars del proveïment i sanejament.
  • Tres representants dels usuaris agrícoles de Menorca, a través de les seves organitzacions representatives.
  • Dos representants de les comunitats d'usuaris o de regants de Menorca.
  • Dos representants d'usuaris d'aigües urbanes de Menorca.

La Junta d'Aigües d'Eivissa està formada pel president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta i els i les vocals:

 • El President és la persona titular de la Conselleria de Medi ambient i el Vicepresident, la persona titular de la Direcció General de Recursos Hídrics.
 • Els i les vocals, que són 21, són els següents:
  • Un o una representant de la Conselleria de Economia i Hisenda.
  • Un o una representant de la Conselleria de Agricultura i Pesca.
  • Dos representants de la Conselleria de Medi ambient, un dels quals serà el Director o Directora General de Recursos Hídrics i altre de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental.
  • Quatre representants del Consell d'Eivissa.
  • Un o una representant de les organitzacions professionals d'Eivissa expert en aigües.
  • Un o una expert en matèria d'aigües proposat per la Universitat de les Illes Balears.
  • Un o una representant de les entitats ecologistes i defensores del medi ambient d'Eivissa.
  • Tres representants dels ajuntaments d'Eivissa, com titulars del proveïment i sanejament.
  • Tres representants dels usuaris agrícoles d'Eivissa, a través de les seves organitzacions representatives.
  • Dos representants de les comunitats d'usuaris o de regants d'Eivissa.
  • Dos representants dels usuaris d'aigües urbanes d'Eivissa.

La Junta d'Aigües de Formentera està formada pel president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta i els i les vocals:

 • El President és la persona titular de la Conselleria de Medi ambient i el Vicepresident, la persona titular de la Direcció General de Recursos Hídrics.
 • Els i les vocals, que són 9, són els següents:
  • Un o una representant de la Conselleria de Economia i Hisenda.
  • Un o una representant de la Conselleria de Agricultura i Pesca.
  • Dos representants de la Conselleria de Medi ambient, un dels quals serà el Director o Directora General de Recursos Hídrics i altre de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental.
  • Un o una vocal en representació del Consell Insular de Formentera.
  • Un o una representant de les entitats ecologistes i defensores del medi ambient a Formentera.
  • Un o una representant de les comunitats d'usuaris o de regants de Formentera.
  • Dos representants d'usuaris de aigües urbanes de Formentera.

Les Juntes Insulars d'Aigües de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera exerceixen, en els àmbits territorials respectius, les funcions següents:

 • Participar com a òrgans consultius i assessors en la planificació dels recursos hidràulics de l'illa, sense perjudici del règim concessional i dels drets dels usuaris.
 • Formular propostes a la Direcció General de Recursos Hídrics i a la Junta de Govern sobre els criteris i les directrius per a la planificació hidrològica i sobre qualsevol altre assumpte relacionat amb el paràgraf anterior.
 • Conèixer i informar sobre el Pla Hidrològic i les revisions posteriors que se’n facin quan afectin l’àmbit insular corresponent.
 • Informar sobre les qüestions relatives a l'ordenació del domini públic hidràulic, com també qualssevol altres que per considerar-se d’interès general la Junta de Govern o el president les hi sotmeti a consideració.
 • Control i fer un seguiment de l’evolució i del règim d’explotació dels aqüífers compresos dins l’àmbit territorial corresponent, en coordinació amb la resta d’òrgans de l’administració hidràulica.
 • Qualssevol altres funcions que reglamentàriament se li atribueixin.
 • Ser escoltada en l’adopció de les mesures especials previstes en l’article 56 de la Llei d’aigües, en el cas que afectin un únic àmbit geogràfic insular.