Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

L'Administració hidràulica

Juntes d'Explotació per a aqüífers específics

Les Juntes d'Explotació per a aqüífers específics poden ser creades por Ordre de la Conselleria de Medi ambient quan les circumstàncies que s’hi produeixin, com són el nombre d’usuaris i les característiques geogràfiques o hidrològiques, ho justifiquin. L'àmbit i composició d'aquestes Juntes seran fixats per la persona titular de la Conselleria de Medi ambient, havent escoltat la Junta Insular d'Aigües.