Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

L'Administració hidràulica

Junta de Govern

La Junta de Govern és un òrgan col·legiat executiu en matèria d'aigua adscrit a la Direcció General de Recursos Hídrics. Està format pel President, el Vicepresident i els Vocals:

 • El president és la persona titular de la Conselleria de Medi ambient i el Vicepresident, la persona titular de la Direcció General de Recursos Hídrics.
 • Els i les vocals, que són quinze, són els següents:
  • El Director o la Directora executiva de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental.
  • El Director o Directora General de Canvi Climàtic i Educació Ambiental.
  • Un o una representant de les conselleries d'Agricultura i Pesca, i de Comerç, Indústria i Energia, respectivament.
  • Dos representants de la Direcció General de Recursos Hídrics.
  • Un o una representant de cada Consell Insular.
  • Cinc representants dels usuaris, dos en representació dels proveïdors d'aigües en poblacions, dos de regadiu i un de les comunitats d'usuaris o regants.

Corresponen a la Junta de Govern les següents atribucions:

 • Conèixer els programes d'obres de l'Administració Hidràulica i els pressupostos de la Conselleria en matèria hidràulica.
 • Proposar al Consell Balear de l'Aigua i a les Juntes Insulars d'Aigües els assumptes sobre els quals aquests òrgans col·legiats hagin d’emetre informe.
 • Proposar a la persona titular de la Conselleria de Medi ambient l'elevació al Consell de Govern de les Illes Balears del Pla Hidrològic de Balears, com també les revisions que se’n facin, en el marc de la legislació vigent.
 • Establir, en absència del Pla Hidrològic, o en interpretar-lo i desplegar-lo, els criteris genèrics relatius a la explotació, als aprofitaments hidràulics i al domini públic hidràulic.
 • Preparar els assumptes que s’hagin de sotmetre al Consell Balear de l'Aigua.
 • Proposar, perquè després les aprovi la persona titular de la Conselleria de Medi ambient, i amb l’informe previ del Consell Balear de l’Aigua, les modificacions sobre l’amplària de les zones de servitud i de policia que preveu l’article 6 de la Llei d’aigües.
 • Proposar a la persona titular de la Conselleria de Medi ambient i Mobilitat la declaració d'aqüífers sobreexplotats o en risc d'estar-ho, la determinació dels perímetres de protecció dels aqüífers subterranis, i l'aprovació de mesures de caràcter general, alhora que se l’ha d’escoltar en el tràmit d’audiència quan afectin a més d'un àmbit geogràfic insular.
 • Proposar a la persona titular de la Conselleria de Medi ambient l'adopció de les mesures per a la protecció de les aigües subterrànies en front a intrusions d'aigües salines.
 • Informar sobre la constitució de les Comunitats d'usuaris, com també els seus estatuts o ordenances.
 • Promoure la declaració de determinades zones humides com d'especial interès per a la seva conservació i protecció, o la dessecament d'aquelles zones humides, declarades insalubres o el sanejament de les quals es consideri de interès públic.
 • Informar sobre les propostes de sanció per infraccions greus o molt greus quan , a judici de la persona titular de la Direcció General de Recursos Hídrics, els fets de què es tracti tinguin una transcendència especial.
 • Proposar a la persona titular de la Conselleria de Medi ambient la aprovació, si n'és el cas, dels criteris generals per determinar les indemnitzacions per danys i perjudicis ocasionats al domini públic hidràulic.
 • Proposar a la persona titular de la Conselleria de Medi ambient, o a l'òrgan competent, la aprovació de les tarifes, taxa, preus i cànons que siguin d'aplicació en matèria de domini públic hidràulic.
 • Emetre informes sobre qüestions de interès general en matèria d'aigües i les relatives a la millor ordenació, explotació i tutela del domini públic hidràulic.
 • I, en general, deliberar sobre aquells assumptes que el president o, com a mínim, la tercera part dels vocals que la componen li sotmetin a consideració.