Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Informació pública aigües subterrànies

Segons el que disposa l’article 109 del Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, les concessions d'aigua que estiguin en procés de tramitació dins la Demarcació Hidrográfica de les Illes Balears han de ser sotmeses a informació pública mitjançant la publicació d'un anunci al Botlletí Oficial de les Illes Balears, així com al tauler d'anuncis de l'ajuntament corresponent. L'anunci ha d'incloure les principals característiques de la concessió.

A continuació trobareu informació de les concessions d'aigua subterrània que estan en procés d'informació pública o que ho han estat en els darrers 3 mesos.

Les al·legacions al respecte d'una concessió concreta poden enviar-se al correu electrònic següent

aiguessubterranies@dgreghid.caib.es


 Arxiu Compres CAS_1664

Arxiu Compres CAS_1725 (21/03/2023 - 11/04/2023) (finalitzada)

Arxiu Compres CAS_2020 (18/04/2023 - 09/05/2023) (finalitzada)

Arxiu Compres CAS_2055 (22/04/2023 - 13/05/2023) (finalitzada)

PDF CAS_2106 (25/03/2023 - 15/04/2023) (finalitzada)

Arxiu Compres CAS_2115 (04/05/2023 - 25/05/2023)