Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

2n cicle de la gestió del risc d'inundació

PROCÉS DE REVISIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DEL RISC D'INUNDACIÓ DE LA DEMARCACIÓ HIDROGRÀFICA DE LES ILLES BALEARS


D'acord amb l'article 21 de Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, d'avaluació i gestió de riscos d'inundació, s'està tramitant l'actualització del Pla de gestió del risc d'inundació de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears aprovat per Reial decret 159/2016, de 15 d'abril.

El procediment de revisió del PGRI compren tres fases:

Fase I - Revisió i actualització de l'Avalució preliminar de risc d'inundació (APRI)_FINALITZADA

L'objectiu  de l'APRI és determinar aquelles zones del territori per a les quals s'hagi arribat a la conclusió que hi ha un risc potencial d'inundació significatiu o en les quals la materialització d'aquest risc es pot considerar probable. S'identifiquen les zones amb major risc d'inundació, les Àrees de risc potencial significatiu d'inundació  (ARPSIs)

Fase II - Elaboració dels Mapes de perillositat i de risc d'inundació (MAPRI)

Per a cada Àrea de Risc Potencial Significatiu d'Inundació (ARPSI), s'elaboren els mapes de perillositat d'inundació (càlcul de la zona inundable) i de risc d'inundació (incorporació a la zona inundable dels usos de terra en aquesta zona i dels principals danys esperats).

Fase III - Elaboració del Pla de gestió del risc d'inundació (PGRI)

Els plans de gestió tenen com a objectiu aconseguir una actuació coordinada de totes les administracions públiques i la societat per reduir les conseqüències negatives de les inundacions, basant-se en els programes de mesures que cada administració ha d'aplicar en l'àmbit de les seves competències per assolir l'objectiu previst


FASE I. AVALUACIÓ PRELIMINAR DEL RISC D'INUNDACIÓ (APRI)

  finalitzada

El resultat de la avaluació preliminar del risc d'inundació (APRI v1) va estar 3 mesos en informació pública, fins a 28 de febrer 2021 (BOIB 201 de 28-11-2020). Amb el resultat de l'exposició pública (2 al·legacions) es va elaborar la v2 de la documentació, que va ser informada favorablement pel Sucomitè depenent del Consell Balear de l'Aigua, de cooperació entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Administració General de l'Estat.

APROVACIÓ.  El 9 de juny de 2021, per Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori, a proposta de la directora general de Recursos Hídrics, s'aprova l'APRI de 2n cicle de la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears (BOIB 17-06-2021- aprovació APRI 2n cicle.pdf BOIB 17-06-2021- aprovació APRI 2n cicle.pdf )

DOCUMENTS (només hi ha versió en castellà):

EPRI_2CICLO_MEMORIA_FINAL.pdf  EPRI_2CICLO_MEMORIA_FINAL.pdf

 Arxiu Compres EPRI_2CICLO_ANEXO_1_parte_1.zip

 Arxiu Compres EPRI_2CICLO_ANEXO_1_parte_2.zip

 Arxiu Compres EPRI_2CICLO_ANEXO_1_parte_3.zip

 Arxiu Compres EPRI_2CICLO_ANEXO_2_parte_1.zip

 Arxiu Compres EPRI_2CICLO_ANEXO_2_parte_2.zip

 Arxiu Compres EPRI_2CICLO_ANEXO_2_parte_3.zip

EPRI_2CICLO_ANEXO_3.pdf  EPRI_2CICLO_ANEXO_3.pdf


FASE II. ELABORACIÓ DELS MAPES DE PERILLOSITAT I DEL RISC D'INUNDACIÓ (MAPRI)

 en consulta pública

Es somet a consulta pública els MAPRI per un període de tres mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació en BOIB núm. 94 de 15 de juliol de 2021 (termini fins a 15 d'octubre de 2021).

BOIB 15-07-2021 - consulta pública MAPRI_cat.pdf BOIB 15-07-2021 - consulta pública MAPRI.pdf

DOCUMENTS (només hi ha versió en castellà):

Índex

MAPRI_2CICLO_INDICE_GENERAL.pdf MAPRI_2CICLO_INDICE_GENERAL.pdf

Memòria

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_MEMORIA.zip

Annex 1 - Relació d'Àrees de Risc Potencial Significatiu d'Inundació (ARPSIs)

MAPRI_2CICLO_ANEXO_1.pdf MAPRI_2CICLO_ANEXO_1.pdf

Annex 2 - Mapes de Perillositat i Riscs i Zones legals

MAPRI_2CICLO_ANEXO_2-portada.pdf MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_portada.pdf

   mapes de zones inundables

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2 01_ZONAS_ INUNDABLES-parte1.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2 01_ZONAS_ INUNDABLES-parte2.zip

   mapes de perillositat

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T10_parte1.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T10_parte2.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T10_parte3.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T100_parte1.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T100_parte2.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T500_parte1.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_02_PELIGROSIDAD_T500_parte2.zip

   mapes de velocitats

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T10_parte1.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T10_parte2.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T10_parte3.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T100_parte1.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T100_parte2.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T500_parte1.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_03_VELOCIDADES_T500_parte2.zip

   mapes de risc- població

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACIÓN_T10_parte1.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACIÓN_T10_parte2.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACIÓN_T10_parte3.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACIÓN_T100_parte1.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACIÓN_T100_parte2.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACIÓN_T500_parte1.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_04_RIESGO_POBLACIÓN_T500_parte2.zip

   mapes de risc-activitats econòmiques

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONÓMICAS_T10_parte1.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONÓMICAS_T10_parte2.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONÓMICAS_T10_parte3.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONÓMICAS_T10_parte4.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONÓMICAS_T100_parte1.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONÓMICAS_T100_parte2.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONÓMICAS_T100_parte3.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONÓMICAS_T100_parte4.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONÓMICAS_T500_parte1.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONÓMICAS_T500_parte2.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONÓMICAS_T500_parte3.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_05_RIESGO_ACTIVIDADES_ECONÓMICAS_T500_parte4.zip

   mapes de risc-punts d'especial importància

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_ESPECIAL_IMPORTANCIA_T10_parte1.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_ESPECIAL_IMPORTANCIA_T10_parte2.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_ESPECIAL_IMPORTANCIA_T10_parte3.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_ESPECIAL_IMPORTANCIA_T10_parte4.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_ESPECIAL_IMPORTANCIA_T100_parte1.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_ESPECIAL_IMPORTANCIA_T100_parte2.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_ESPECIAL_IMPORTANCIA_T100_parte3.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_ESPECIAL_IMPORTANCIA_T100_parte4.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_ESPECIAL_IMPORTANCIA_T500_parte1.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_ESPECIAL_IMPORTANCIA_T500_parte2.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_ESPECIAL_IMPORTANCIA_T500_parte3.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_06_RIESGO_PUNTOS_ESPECIAL_IMPORTANCIA_T500_parte4.zip

   mapes de risc- àrees d'importància mediambiental

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_ÁREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T10_parte1.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_ÁREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T10_parte2.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_ÁREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T10_parte3.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_ÁREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T10_parte4.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_ÁREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T100_parte1.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_ÁREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T100_parte2.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_ÁREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T100_parte3.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_ÁREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T100_parte4.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_ÁREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T500_parte1.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_ÁREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T500_parte2.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_ÁREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T500_parte3.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_07_RIESGO_ÁREAS_IMPORTANCIA_AMBIENTAL_T500_parte4.zip

   mapes de Domini Públic Hidràulic, Zona de Servitud i Zona de Policia

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER_ZPOL_parte1.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER_ZPOL_parte2.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER_ZPOL_parte3.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_08_DPH_ZSER_ZPOL_parte4.zip

   mapes de Zona de Fluxe Preferent

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_parte1.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_parte2.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_parte3.zip

Arxiu Compres MAPRI_2CICLO_ANEXO_2_09_ZFP_parte4.zipContacte per formular suggeriments i observacions:

Servei de Gestió del DPH
971176655
construccio@dgreghid.caib.es