Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Esquema provisional de temes importants en matèria de gestió de les aigües de la revisió del tercer cicle (2021 – 2027) del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears

(Anunci de la Directora General de Recursos Hídrics per la qual s’anuncia l’obertura del període de consulta i informació pública de l’esquema provisional de temes importants en matèria de gestió de les aigües corresponents al procés de revisió de tercer cicle del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears) (BOIB núm. 29 de 7 de març de 2020) PDF

L’Esquema de Temes Importants (ETI) constitueix el segon pas en les etapes documentals del procés de planificació hidrològica, després dels Documents Inicials, i previ a l’elaboració del projecte de Pla Hidrològic.

L’ETI en matèria de gestió de les aigües conté la descripció i valoració dels principals problemes actuals i previsibles de la demarcació relacionats amb l’aigua i les possibles alternatives d’actuació, tot això d’acord amb els programes de mesures. També concreta les possibles decisions que puguin adoptar-se per determinar els diferents elements que configuren el Pla i oferir propostes de solució als problemes enumerats.

L’Esquema provisional de Temes Importants (EpTI) es troba a disposició de qualsevol interessat durant un període de 6 mesos, fins el 9 de setembre de 2020. Durant aquest termini de consulta pública es podran fer aportacions, observacions i suggeriments a la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears.


Suspensió de terminis
D'acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, el termini de presentació de propostes, observacions i suggeriments als documents dels Esquemes provisionals de temes importants (EpTI), ha quedat en suspens durant el període de vigència de la declaració d'estat d'alarma i les seves pròrrogues. El període de consulta pública d'aquests documents previst inicialment, es perllongarà almenys en el mateix temps que es mantingui l'estat d'alarma.

xxxxxx

PDF  Memoria EpTI

PDF  Ficha 1 - Reutilización e infiltración de aguas depuradas

PDF  Ficha 2 - Suficiencia hídrica, abastecimiento urbano y dificultades para atender las demandas

PDF  Ficha 3 - Gestión del riesgo de inundaciones

PDF  Ficha 4 - Fuentes de contaminación puntual; saneamiento, salmueras, vertederos e industrial

PDF  Ficha 5 - Establecimiento de los regímenes de caudales ecológicos

PDF  Ficha 6 - Adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático

PDF  Ficha 7 - Contaminación difusa por nitratos y otros

PDF  Ficha 8 - Explotación y gestión sostenible de las aguas subterráneas

PDF  Ficha 9 - Mejora del conocimiento

PDF  Ficha 10 - Recuperación de los costes de los servicios del agua

PDF Documento inicial de la Evaluación Ambiental Estratégica del 3er ciclo de planificación hidrológica


Adreça de correu electrònic per fer aportacions: participacio@dgreghid.caib.es