Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER RISC D'INUNDACIÓ

La declaració responsable sobre el risc d'inundació a què està sotmesa una actuació té l'únic objecte que el promotor d'una actuació en zona inundable sigui conscient del risc a què està sotmesa la seva activitat i es comprometi a formar-se i a tenir en consideració les mesures de protecció civil aplicables al cas, així com a traslladar aquesta informació als possibles afectats, amb independència de les mesures complementàries que estimi oportú adoptar per a la seva protecció. És a dir, el promotor certifica que va a treballar en l'adopció de mesures d'autoprotecció i que va a transmetre als interessats les accions que siguin necessàries per minimitzar els riscos als quals estarà sotmesa aquesta activitat.

 

Aquesta declaració ha de presentar-se pels promotors de les actuacions localitzades a zona de flux preferent i a zona inundable.

 

S’adjunta un model de declaració responsable sobre el risc d’inundació.

    PDF Declaració Responsable