Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Documents inicials de la revisió del tercer cicle (2021 – 2027) del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears

(Resolució de 16 d'octubre de 2019 de la directora general de Recursos Hídrics per la que s'anuncia l'obertura del període de consulta i informació pública dels documents inicials del procés de Planificació Hidrològica (revisió de tercer cicle) corresponent a la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears) (BOIB num. 144 de 22 d’octubre de 2019) PDF

 

Els documents inicials de la revisió del tercer cicle de planificació hidrològica (2021 – 2027) s’elaboren amb caràcter previ a l’elaboració i proposta de revisió d’un Pla Hidrològic.

El contingut dels documents es defineix als articles 76, 77 i 78 del Reglament de Planificació Hidrològica aprovat mitjançant el Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol, i consta bàsicament de:

-El programa de treball i calendari previst.

-L’estudi general sobre la Demarcació Hidrogràfica, on s’inclou un anàlisis de les característiques de la demarcació, un estudi de les repercussions de l’activitat humana sobre l’estat de les aigües superficials i subterrànies, conegut com a IMPRESS, i un anàlisi econòmic de l’ús de l’aigua.

-Les fórmules de consulta i participació pública.

 

Documentos Iniciales 3er ciclo de planificación hidrológica Illes Balears MEMORIA.pdf  Documentos Iniciales 3er ciclo de planificación hidrológica Illes Balears MEMORIA

ANEXO 1.Autoridades competentes.pdf  ANEXO 1.Autoridades competentes

ANEXO 2.Inventario de masas.pdf  ANEXO 2.Inventario de masas

ANEJOS 3+4+5+6+7.pdf  ANEXOS 3 - 7. IMPRESS

ANEXO 8.Catálogo de zonas húmedas.pdf  ANEXO 8.Catálogo de zonas húmedas

XX

Adreça de correu electrònic per fer aportacions: participacio@dgreghid.caib.es