Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

L'Administració hidràulica

Consell de Govern de les Illes Balears

En matèria d'aigües, corresponen al Consell de Govern de les Illes Balears, entre d'altres, les competències següents:

  • L'exercici de la potestat reglamentària en matèria d'aigües.
  • L'alta programació dels aprofitaments hidràulics i la resta d'obres hidràuliques que es realitzin dins el territori de la Comunitat Autònoma, llevat que es tracti d'obres de interès general de l'Estat.
  • L'aprovació prèvia del Pla Hidrològic de les Illes Balears, abans que l’Administració de l’Estat l’aprovi definitivament.
  • L'adopció de mesures excepcionals en el cas de sobreexplotació, risc de sobreexplotació o de contaminació de aqüífers.
  • Qualssevol altres funcions que li atribueixi la legislació vigent.