Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

L'Administració hidràulica

Consell Balear de l'Aigua

El Consell Balear de l'Aigua és l'òrgan suprem de consulta, participació i planificació en matèria d'aigües en l'àmbit de les Illes Balears. Està format pel president, un vicepresident primer, quatre vicepresidents segons i els vocals:

 • El President és la persona titular de la Conselleria de Medi ambient.
 • El Vicepresident primer és la persona titular de la Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi ambient.
 • Els quatre vicepresidents segons són: un per la illa de Mallorca, altre per Menorca, altre per Eivissa i altre per Formentera.
 • Els i les vocals, que són 42, són els següents:
  • Un o una representant de la Conselleria de Economia i Hisenda.
  • Un o una representant de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia.
  • Un o una representant de la Conselleria de Agricultura i Pesca.
  • Un o una representant de la Conselleria de Salut i Consum.
  • Cinc representants de la Conselleria de Medi ambient i Mobilitat, dels quals tres tindran que ésser de la Direcció General de Recursos Hídrics, i dos de la Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental.
  • Un o una representant de Ports de les Illes Balears.
  • Cinc representants dels Consells Insulars, dos a proposta del Consell de Mallorca, un a proposta del Consell de Menorca, un a proposta del Consell d'Eivissa i un a proposta del Consell de Formentera.
  • Un o una representant de la Federació de Municipis de les Illes Balears.
  • Un o una representant de les entitats ecologistes i defensores del medi ambient.
  • Cinc representants dels ajuntaments, com titulars del proveïment i sanejament, dels quals tres seran en representació de Mallorca (un de Palma), un de Menorca i un d'Eivissa.
  • Sis representants dels usuaris agrícoles, tres per Mallorca, un per Menorca, un per Eivissa i un per Formentera.
  • Quatre representants de les comunitats d'usuaris o de regants, un per cada Illa.
  • Tres representants de les organitzacions professionals de les Illes Balears, expert en matèria d'aigües.
  • Dos representants d'usuaris de les aigües litorals de les Illes Balears.
  • Dos representants d'usuaris d'aigües urbanes.
  • Un o una representant de Marina Mercant, un o una de Ports i altre de Costes de l'Administració General de l'Estat.

Corresponen al Consell Balear de l'Aigua les següents atribucions:

 • Participar com òrgan consultiu i assessor en la planificació dels recursos hidràulics de les Illes Balears, sense perjudici del règim concessional i drets dels usuaris.
 • Conèixer i informar el Pla Hidrològic de les Illes Balears i les seves revisions posteriors que se’n facin, en el marc de les previsions constitucionals i estatutàries.
 • Informar sobre les qüestions relatives a l'ordenació, explotació i tutela del domini públic hidràulic, així com qualssevol altres que, per considerar-se d’interès general, el Consell de Govern de les Illes Balears, la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient o la Junta de Govern de l’administració hidràulica les hi sotmetin a consideració
 • Totes les altres funcions consultives o assessores que reglamentàriament se li atribueixin.

Així mateix, dintre del Consell Balear de l'Aigua hi ha un Subcomitè de cooperació entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Administració General de l'Estat, que està format per un o una representant de Marina Mercant, un o una de Ports i altra de Costes de l'Administració General de l'Estat i per tres representants de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, designats pel conseller o Consellera de Medi ambient i Mobilitat.
Les funcions del Subcomitè són:

 • Subministrar a la Unió Europea, a través del Ministeri de Medi ambient, Medi Rural i Marí la informació sobre els assumptes de la demarcació hidrogràfica balear conforme a la normativa vigent.
 • Ser instrument que garanteixi la cooperació entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Estat en l'exercici de les competències relacionades amb la protecció de les aigües que ostentin les diferents administracions públiques en la seva respectiva seu.