Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

L'Administració hidràulica

Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

La Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental és una entitat de dret públic que actua en règim de dret privat, que va ser creada per la Disposició Addicional Segona de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, sobre mesures tributàries, administratives i de funció pública.
L'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental està regida, administrada i gestionada pels següents òrgans de direcció:

 • Òrgans de govern:
  • El president. És la persona titular de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
  • El vicepresident. És la persona titular de la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic, que ha d’exercir les funcions que, si n’és el cas, li encarreguin el president o el Consell d’Administració.
  • El Consell de Administració. Està integrat pel president, el vicepresident i els vocals. El director executiu i el secretari han d’assistir a les reunions amb veu però sense vot. Els vocals són:
   • La persona titular de la Secretaria General de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
   • La persona titular de la Secretaria General Adjunta de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
   • Una persona en representació de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, designada pel seu titular.
   • Una persona en representació de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma, designada per la persona titular de la Conselleria de Presidència.
   • El president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
   • Un representant del departament jurídic o dels serveis jurídics de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori designat per la persona titular de la Conselleria.
   • Fins a un màxim de quatre vocals més, que han de ser designats per la persona titular de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
 • Òrgans de gestió:
  • El Director Executiu
  • La Dirección de Relacions Institucionals
  • La Secretària General
  • La Dirección Econòmica Financera

En el marc de les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental té la següent finalitat institucional:

 • La promoció, construcció, explotació i manteniment de les infraestructures hidràuliques, incloses les instal·lacions i serveis connexos, de captació, conducció, potabilització i distribució d’aigües, per a qualsevol ús, tant superficials com subterrànies; les actuacions, obres i instal·lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals; la conservació i millora del domini públic hidràulic, així com l’adquisició i millora del patrimoni hidràulic de les Illes Balears; i en general, qualsevol tipus d’actuació hidràulica, incloses les obres, instal·lacions, i serveis connexos, que siguin competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Les actuacions, obres i instal·lacions relatives a qualitat ambiental, residus i litoral.
 • L’estudi, redacció i proposta d’aprovació de plans i programes relatius a la captació, conducció i distribució d’aigües per a qualsevol ús, així com el sanejament i depuració d’aigües residuals.

La Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental té competència per a realitzar les activitats relatives a les següents matèries:

 • En matèria hidràulica i de qualitat de les aigües:
  • La promoció i construcció d’obres de captació d’aigües, tant superficials com subterrànies, per a usos agrícoles, industrials i d’abastament a les poblacions, així com les obres, instal·lacions i serveis comuns a aquelles, inclús les relatives a la seva conducció, potabilització i distribució.
  • La promoció i construcció d’obres de conservació, millora i manteniment de torrents i cursos fluvials, així com l’establiment i reforma d’endegaments.
  • La promoció i construcció d’obres i instal·lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals, inclús les relatives a la conducció de les mateixes fins al seu lloc de depuració i al seu punt de vessament.
  • En general la promoció i construcció de qualsevol tipus d'infraestructura hidràulica o que tingui relació amb el cicle hidrològic de l’aigua.
  • La promoció i redacció de plans i projectes, així com l’explotació, conservació, manteniment i gestió de les infraestructures, obres, conduccions, instal·lacions i actuacions previstes en els apartats anteriors.
  • La conservació i millora del domini públic hidràulic i de les masses d'aigua, així com l’adquisició i millora del patrimoni hidràulic de les Illes Balears.
  • La reutilització d’aigües residuals depurades per a usos agrícoles o amb altres fins, la recàrrega d’aqüífers, i qualsevol altres tècniques i procediments que resultin convenients per a impulsar la gestió sostenible dels recursos hídrics i l’aprofitament integral dels mateixos. Tot, sense perjudici de les competències de la conselleria competent en matèria d’Agricultura.
  • L’estudi, investigació, redacció, proposta d’aprovació i realització de plans, programes i actuacions relatives a la captació, conducció i distribució d’aigües per a qualsevol ús, torrents i cursos fluvials, així com el sanejament i depuració de les aigües residuals, i en general de qualsevol acció en matèria hidrològica o que estigui vinculada amb la consecució del bon estat de les masses d’aigües o amb la gestió sostenible del recurs hídric.
  • La col·laboració amb la Conselleria competent en matèria de medi ambient i la resta de les administracions públiques competents, en el control efectiu i la vigilància dels vessaments d’aigües residuals als col·lectors generals, estacions depuradores i demés infraestructures o instal·lacions que hagin estat encomanades o gestió de la qual correspongui a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental; a les xarxes de clavegueram o a qualsevol altra infraestructura hidràulica, en els casos en els quals aquests vessaments puguin afectar el normal funcionament dels esmentats sistemes de depuració.
  • L’elaboració de tot tipus d’informes i dictàmens en matèria de gestió de les aigües, a petició dels òrgans competents a la Conselleria.
  • La gestió i recaptació dels ingressos provinents de preus, tarifes o cànons que siguin pertinents per la prestació dels seus serveis en matèria d’aigües d’acord amb la legalitat vigent que resulti d’aplicació; i la col·laboració amb l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la gestió i recaptació d’aquells ingressos de dret públic relatius a la gestió de les aigües i a la prestació de serveis relatius al recurs hídric.
  • L’assessorament a qualsevol entitats, públiques o privades, així com la promoció i posada en marxa de campanyes d’educació i informació pública relacionades amb el foment de l’estalvi i gestió sostenible de les aigües, incloent la posada en marxa de programes de formació i capacitació professional, en col•laboració, si escau, amb altres centres o col·lectius especialitzats; així com la publicació de llibres, fullets, programes informàtics i tot tipus de material de difusió i divulgació, i la participació en exposicions, fires i congressos.
  • La gestió d’ajudes i subvencions en matèria d’aigües, quan així es determini a l’Ordre reguladora de les subvencions.
  • Qualsevol altres activitats relacionades amb les anteriors i amb la seva finalitat institucional que contribueixin al compliment de les mateixes, així com les que li atribueixi una disposició normativa o li encomani el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • En matèria de qualitat ambiental, residus i litoral:
  • La col·laboració amb la Direcció General competent en matèria de qualitat ambiental, especialment en la formació, elaboració i execució de plans, programes, projectes i actuacions, per sí mateixa o en col·laboració amb altres Administracions Públiques, en les matèries relacionades amb la qualitat ambiental; i, en especial les relatives a l’elaboració i aprovació d’Agendes Locals 21 a les Illes Balears; a la implantació de sistemes de gestió i auditoria ambiental; al foment de l’etiquetatge ecològic i de les bones pràctiques ambientals; a la integració del medi ambient i el turisme amb vista al desenvolupament sostenible del territori; i a la restitució i millora del paisatge urbà i rústic de les Illes Balears, especialment en el cas dels articles 37 i següents de la Llei 6/1999, de 3 d’abril de les Directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries
  • La col·laboració amb la Direcció General competent en matèria de residus ambientals, en la formació i elaboració d’estudis i informes, i la preparació i execució de la planificació i gestió dels residus competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com la col•laboració en la gestió dels residus competència d’altres Administracions Públiques; i en particular, en la planificació i gestió en relació amb sòls contaminats de les Illes Balears; l’elaboració i execució de mesures de reducció, reutilització i reciclatge de residus; la investigació i desenvolupament de tecnologies, bens d’equip i serveis industrials per a la gestió dels residus i sòls contaminats i la participació en programes d’investigació aplicada, amb la col·laboració, si és el cas, d’altres institucions públiques i privades, especialment centres universitaris; l’elaboració, execució, manteniment i explotació d’obres, instal•lacions i actuacions relatives a la gestió, en particular la valoració i eliminació de residus i sanejament de sòls contaminats; i la restitució d’espais degradats per l’abocament de residus.
  • Dins les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o dels convenis subscrits amb altres Administracions Públiques, la col·laboració amb la Direcció General competent en matèria de litoral en la promoció i redacció de plans, i l’elaboració, execució i explotació de projectes, obres, instal•lacions i actuacions a la costa, relatives a l’ordenació del litoral amb la finalitat d’afavorir la gestió integrada de la zona costanera; la realització de programes de qualitat de les aigües marines per al compliment dels objectius establerts a la normativa sobre qualitat de les aigües, en particular de les aigües de bany; la investigació i estudi del litoral i el seu aprofitament integral, fomentant el desenvolupament de noves tecnologies en el camp de l’enginyeria costanera; la realització de plans, estudis, inventaris i projectes relatius a l’ordenació del litoral de les Illes Balears, així com la col·laboració en el control i vigilància dels vessaments des de terra al mar.
  • L’adquisició, manteniment i explotació de les finques incloses a l’àrea de protecció territorial a la qual es refereix l’article 19.1.e.1 de la Llei 6/1999, de 3 d’abril de les Directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries.
  • L’elaboració de tot tipus d’informes i dictàmens en matèria ambiental, d’avaluació d’impacte ambiental, de control i prevenció integrat de la contaminació, d’ordenació del litoral i de vessaments al mar, a petició dels òrgans competents de la Conselleria competent en matèria de medi ambient.
  • La gestió i recaptació els ingressos procedents de preus, tarifes o cànons que siguin pertinents per la prestació dels seus serveis en matèria de qualitat ambiental, residus i litoral, d’acord amb la legalitat vigent que resulti d’aplicació; i la col·laboració amb l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la gestió i recaptació d’aquells ingressos de dret públic relatius a la prestació dels serveis esmentats.
  • L’assessorament a qualsevol entitats, públiques o privades en matèria de qualitat ambiental, residus i litoral, especialment en relació amb les directrius i programes comunitaris; així com en la redacció i implementació de plans empresarials de prevenció i minimització de residus.
  • La promoció i posta en marxa de campanyes d’educació i informació social relacionades amb la qualitat ambiental, residus i litoral, incloent la posta en marxa de programes de formació i capacitació professional, en col·laboració, si és el cas, amb d’altres centres o col•lectius especialitzats; així com la publicació de llibres, fullets, programes informàtics i tot tipus de material de difusió i divulgació, i la participació en exposicions, fires i congressos.
  • La gestió d’ajudes i subvencions en matèria de qualitat ambiental, residus i sòls contaminats, i litoral, quan així es determini en l’Ordre reguladora de les subvencions, en especial als Ajuntaments i Consells insulars per a la realització d’obres en el litoral balear.
  • La col·laboració amb la direcció general de l’oficina del Canvi Climàtic per a la redacció i execució de Planes i Projectes relatius a aquesta matèria.
  • Qualsevol altres activitats relacionades amb les anteriors i amb la seva finalitat institucional que contribueixin al compliment de la mateixa, així com les que li atribueixi una disposició normativa o li encomani el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.