Torna

Dret d'accés a la informació pública

EL DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Consiteix en el dret dels ciutadans i ciutadanes a accedir als continguts o documents en poder de l'administració i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de els seves funcions.


A qui va dirigit? / Organisme Responsable  / Normativa /   Preguntes freqüents


>>La Direcció General de Transparència i Bon Govern és la responsable de la coordinació de les diferents unitats d'informació de cada Conselleria.

Cada Conselleria, a través de la seva unitat d’informació, tramita  aquelles sol·licituds que versin sobre matèries de la seva competència o matèries de competència dels ens que tengui adscrits.

Finalment, el o la titular de la conselleria competent dictarà la resolució que correspongui. També serà competent per resoldre les sol·licituds d'accés a informació pública en relació a assumptes de les entitats del sector públic autonòmic, que hi tenguin adscrits.