Torna

Dret d'accés a la informació pública

EL DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Consiteix en el dret dels ciutadans i ciutadanes a accedir als continguts o documents en poder de l'administració i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de els seves funcions.


A qui va dirigit? / Organisme Responsable   / Normativa  /  Preguntes freqüents


>>Tenen dret a accedir a la informació pública totes les persones, ja sigui a títol individual o com a representats d'una persona jurídica, que tenguin capacitat d'obrar d'acord amb l'article 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques.

No obstant això, per assegurar un exercici correcte del dret, en el cas que s'actuï en nom i representació de persones jurídiques, podria exigir-se la aportació dels estatuts o títols constitutius vàlids d'aquesta persona jurídica, així com una escriptura de representació, apoderament o document equivalent. Els documents que aportin els sol·licitants hauran de ser originals o còpies compulsades.