Torna

ADQUISICIONS

Normativa estatal i autonòmica

La normativa general d'aplicació és la següent:

Normes amb rang de llei:

Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans (BOE núm. 282, de 25 de novembre de 1994 legislació consolidada).
Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 24 d'abril).
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (BOE núm. 264, de 4 de novembre).
Reglaments:

Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 192, de 24 de desembre).
Reial Decret 1373/2009, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (BOE núm. 226, de 18 de setembre).
Recull de normativa