Torna

Portal de les famílies

Risc durant l'embaràs i la lactància natural


Risc durant l'embaràs i la lactància natural

Que.png Què és?

És la situació que es produeix quan una treballadora està exposada, pel desenvolupament de la seva feina, a agents, procediments o condicions de treball que poden influir negativament en la seva salut, el fetus o el lactant, sempre que ho certifiquin els serveis mèdics de l’INSS o les mútues.

En aquests supòsits, s’ha de canviar el lloc de treball o l’activitat per un altre que sigui compatible amb la seva situació.

Quan això no és tècnicament possible o no es pot exigir raonablement per motius justificats, es concedeix una prestació econòmica que es dóna quan la treballadora és declarada en situació de suspensió del contracte de treball per risc durant l’embaràs o durant la lactància natural d’un menor de 9 mesos.

La prestació econòmica consisteix en un subsidi equivalent al 100 % de la base reguladora corresponent.

En els casos de risc durant la lactància natural, la prestació acaba quan el nadó compleix 9 mesos.

llegir.png Més informació