Torna

Portal de les famílies

Reducció de la jornada laboral


Reducció de jornada per lactància

Que.png Què és?

És un dret dels treballadors a la reducció de la jornada per alimentar el nounat menor de 9 mesos.

El temps de què es pot gaudir fora del lloc de treball és d’una hora, que pot distribuir-se en dues fraccions o acumular-se en jornades laborals completes. La durada d’aquest permís s’incrementa proporcionalment en els casos de part múltiple.

llegir.png Més informació


Reducció de jornada per cura de menors i d’altres familiars

Que.png Què és?

És una reducció de la jornada laboral, amb reducció proporcional del sou. La reducció de la jornada pot ser d’un mínim d’una vuitena part i d’un màxim de la meitat.

llegir.png Més informació