Torna

Portal de les famílies

Prestacions per fill/filla o menor a càrrec


Prestació per fill/filla a càrrec menor de 18 anys

Que.png Què és?

És una assignació econòmica de la Seguretat Social que es reconeix per cada fill/filla menor de 18 anys a càrrec de la persona beneficiària, qualsevol que sigui la seva filiació, així com per als menors acollits en acolliment familiar, permanent o preadoptiu sempre que no es superi el límit d’ingressos establert.

Per a les unitats familiars amb fills/filles menors de 18 anys, la quantia és de 291 € anuals si el límit establert no supera els 11.264,01 € anuals, més un 15 % per cada fill/filla o menor acollit a partir del segon. Si es tracta de família nombrosa, el límit és de 16.953,05 € (en els supòsits de tres fills/filles a càrrec). Aquesta quantia s’incrementa en 2.745,93 € per cada fill/filla a partir del quart (inclòs aquest).

llegir.png Més informació


Prestació per fill amb discapacitat

Que.png Què és?

És una assignació econòmica de la Seguretat Social que es reconeix per cada fill amb discapacitat a càrrec de la persona beneficiària, menor o major de 18 anys.

L’import de la prestació varia segons l’edat del fill o acollit, menor o major, i del seu grau de discapacitat.

llegir.png Més informació