Torna

Portal de les famílies

Normativa


 

Llei 8/1997, de 18 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de tutela, acolliment i adopcions (BOE núm. 23, de 27 de gener de 1998)


Notes:

Les referències que es fan en aquesta Llei a la Llei 7/1995, de 21 de març, de guarda i protecció de menors desemparats, s’ha d’entendre que es fan a la Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció i dels drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears.


Els articles 6.4 i 14.1 de la Llei 8/1997 han estat derogats per la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.


 

Ordre de la consellera de Benestar Social de 13 d’abril de 2000, mitjançant la qual es regulen els requisits i el procediment per a l’expedició de la conformitat del Govern de les Illes Balears amb la vinguda i estada de menors estrangers, a l’empara de l’article 14 del Reial decret 155/1996, de 2 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’execució de la Llei orgànica 7/1985 (BOIB núm. 53, de 27 d’abril de 2000)


Nota:

Les referències que es fan en aquesta Ordre a l’article 14 del Reial decret 155/1996 s’ha d’entendre que es fan a l’article 63 del Reial decret 864/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’execució de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre.


 

Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables (BOIB núm. 156, de 19 de desembre de 2001)


 


 

Decret 112/2002, de 30 d’agost, pel qual es crea el Registre de Parelles Estables de les Illes Balears i se’n regulen l’organització i la gestió (BOIB núm. 108, de 7 de setembre de 2002). Modificat pel Decret 140/2002, de 13 de desembre (BOIB núm. 15, de 17 de desembre de 2002) i pel Decret 184/2003, de 21 de novembre (BOIB núm. 167, de 2 de desembre de 2003)

 


 

Decret 15/2003, de 14 de febrer, pel qual es crea el Consell d’Infància i Família i se’n regula el seu funcionament (BOIB núm. 23, de 18 de febrer de 2003)


 


 

Decret 10/2006, de 10 de febrer, pel qual es modifica el Decret 15/2003, de 14 de febrer, pel qual es crea el Consell d’Infància i Família de les Illes Balears i se’n regula el funcionament (BOIB núm. 24, de 18 de febrer de 2006)

 


 

Decret 40/2006, de 21 d’abril, pel qual es regulen els procediments d’acolliment familiar, d’adopció i de determinació d’idoneïtat (BOIB núm. 62, de 19 d’abril de 2006)

 

 


 

Llei 12/2006, de 20 de setembre , per a la dona (BOIB núm. 135, de 26 de setembre de 2006)

 

 


 

Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció i dels drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears (BOIB núm. 163, de 18 de novembre de 2006)

 

 


 

Decret 66/2008, de 30 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la llei 18/2006 de 22 de novembre, de mediació familiar.

 

 

Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears.