Torna

Portal de les famílies

D’acord amb l’Ordre de la consellera de Benestar Social de 13 d’abril de 2000, mitjançant la qual es regulen els requisits i el procediment per a l’expedició de la conformitat del Govern de les Illes Balears amb la vinguda i estada de menors estrangers, a l’empara de l’article 14 del Reial decret 155/1996, de 2 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’execució de la Llei orgànica 7/1985 (BOIB núm. 53, de 27 d’abril de 2000).


Nota:

Les referències que es fan en aquesta Ordre a l’article 14 del Reial decret 155/1996 s’ha d’entendre que es fan a l’article 63 del Reial decret 864/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’execució de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre.