Formats


Formats estructurats

Són formats d’arxiu que es poden crear i manipular per qualsevol programari, lliures de restriccions legals.

csv.png (Valors separats per coma)

Tipus de documents en format obert senzill per representar dades en format de taula, en columnes separades per comes (o punt i coma, on la coma és el separador decimal) i les files són salts de línia. Els camps que tenen una coma, un salt de línia o una cometa doble s’han de tancar entre cometes dobles. No indica un joc concret de caracters, ni com van situats els bytes, ni el format per al salt de línia. Les extensions que s’utilitzen són .csv i .txt.

 

xml.png (Llenguatge d’Etiquetat Extensible)

És un metallenguatge simple però estricte, desenvolupat per W3C. Desenvolupa un paper fonamental en l’intercanvi d’una gran varietat de dades. XML és un format que permet la interpretació de dades a través de diverses aplicacions. És una simplificació i adaptació del SGML i permet definir la gramàtica de llenguatges específics. En realitat, XML és una manera de definir llenguatges per a diferents necessitats.

 

rdf.png (Infraestructura per a Descripció de Recursos)

Model per a la representació dels recursos da la web en expressions amb la forma subjecte-predicat-objecte. El subjecte és el recurs que es descriu, el predicat és la propietat sobre la qual es vol establir el recurs i l’objecte és el valor de la propietat amb el qual s’estableix la relació. La combinació d’RDF amb altres eines permet afegir significat a les pàgines i és una de les tecnologies essencials per a la web semàntica. Per tal que sigui interpretable, es representa en format XML.

 

kml.png (Llenguatge d’Etiquetat d’Ull de Pany)

Gramàtica XML i format d’arxiu per a la creació de models i emmagatzematge de funcions geogràfiques com punts, línies, imatges, polígons i models que es mostraran principalment en aplicacions de mapes. S’utilitza per compartir llocs i informació entre aplicacions. És l’estàndard de l’Open Geospatial Consortium i es pot fer servir a través de Google Earth. Els fitxers KML es distribueixen comprimits com a fitxers KMZ.

 

rss.png (Sindicació Realment Senzilla)

Document de formats de canals web XML utilitzat per a publicar continguts actualitzats freqüentment com ara llocs de notícies, weblogs o podcasts, i per mitjà del qual es pot compartir la informació i usar-la en altres llocs web o programes. És en essència una sindicació de continguts.

 

html.png (Llenguatge de Marcat d'Hipertext)

És un llenguatge de marcat que deriva de l'SGML dissenyat per estructurar textos i relacionar-los en forma d'hipertext. Gràcies a Internet i als navegadors web, s'ha convertit en un dels formats més populars que existeixen per a la construcció de documents per a la web.

Formats no estructurats

pdf.png (Format de Document Portàtil)

Document de format portable universal que manté l’apariència del document independentment del sistema operatiu que s’utilitzi i que combinació de text, imatges multimèdia i mapes de bits. Una de les versions de PDF es estàndard ISO desde 2008, per a fitxers contenidors de documents electrònics per a la preservació de llarga durada.