Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

12/02/2020

Decret 2114/1968, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el reglament per a l'aplicació de la Llei sobre Habitatges de protecció oficial. BOE núm 216 de 7 de setembre de 1968 (correcció d'errades al BOE de 20 de setembre i de 30 de novembre)

https://www.boe.es/boe/dias/1968/09/20/pdfs/A13518-13519.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/1968/11/30/pdfs/A17112-17112.pdf