Torna

PARTICIPACIÓ CIUTADANA


EL TRÀMIT DE LA CONSULTA PRÈVIA

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania, d'organitzacions i associacions abans de la redacció dels projectes de reglament o dels avantprojectes de llei que tenguin impacte significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris, d'acord amb la normativa aplicable. Als efectes de realitzar les aportacions, en aquest apartat podreu trobar informació sobre les consultes en tràmit, amb indicació, en cada cas, de :

     a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

     b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

     c. Els objectius de la norma.

     d. Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així,  accedint a la consulta en tràmit que us interessi, podreu trobar tota la documentació informativa necessària i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació en el termini que s'indica per a cada cas.

-
-

  

Consultes prèvies vigents. PARTICIPAU-HI!

26/09/2023 Projecte de l'Ordre per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del programa del Fons europeu marítim, de pesca i d’aqüicultura corresponent al període 2023 a 2027
22/09/2023 Projecte de Decret pel qual es fixen els principis generals de la pesca d’encerclament a les aigües interiors de les Illes Balears
21/09/2023 Projecte de decret pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
18/09/2023 Projecte de Decret pel qual es fixen els principis generals de la pesca marítima recreativa lucrativa a les aigües interiors de les Illes Balears i es modifiquen el Decret 45/2018 de la Reserva Marina de la costa nord-est d’Eivissa-Tagomago i el Decret 25/2023 de les reserves marines de ses Bledes i des Vedrà-Vedranell
18/09/2023 Projecte d’Ordre per la qual es crea la Comissió de Cogestió de la Pesca Marítima Recreativa de les Illes Balears
14/09/2023 Projecte de decret del Consell de Cooperació de les Illes Balears
Projecte de decret del Consell de Cooperació de les Illes Balears Obert des del 14 de setembre de 2023 fins dia 4 d'octubre de 2023

 

 

`