Torna

Participació ciutadana

 

CONSULTA PRÈVIA A L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania, d'organitzacions i associacions abans de la redacció dels projectes de reglament o dels avantprojectes de llei que tenguin impacte significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris, d'acord amb la normativa aplicable.

Als efectes de realitzar les aportacions, en aquest apartat podreu trobar informació sobre les consultes en tràmit, amb indicació, en cada cas, de :

     a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

     b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

     c. Els objectius de la norma.

     d. Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així,  accedint a la consulta en tràmit que us interessi, podreu trobar tota la documentació informativa necessària i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a la adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini. 

 

      Consultes prèvies vigents     Data de publicació Termini per a realitzar les aportacions
Projecte de decret pel qual es regula el funcionament del Registre d'Envasadors de Vins i Begudes Alcohòliques de les Illes Balears (REDIB) 09/05/2022 27/05/2022
Projecte de decret pel qual es creen les reserves marines de ses Bledes i des Vedrans i es modifica el Decret 34/2014, de l'1 d'agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears 13/05/2022 02/06/2022
Projecte d’ordre pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Manteniment Aeromecànic d’avions amb motor de turbina de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 13/05/2022 02/06/2022
Projecte de decret d'educació inclusiva de les Illes Balears 16/05/2022 27/05/2022
Projecte d’Ordre de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es modifica la classificació de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Illes Balears 17/05/2022 06/06/2022
Projecte de decret pel qual es regula el transport escolar en els centres educatius públics i en els centres sostinguts amb fons públics d’educació especial de les Illes Balears 18/05/2022 31/05/2022
Projecte d’ordre pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Energies Renovables de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears
25/05/2022 14/06/2022
Ordenança reguladora de l’ocupació de via pública i espais lliures a la zona de servei dels ports de gestió directa per la realització de serveis comercials i altres activitats, subjectes a autorització administrativa. 25/05/2022 07/06/2022
Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla Sectorial d’Aprofitament Pesquer dels Espais Naturals Protegits i s’estableixen els criteris per regular la pesca marítima i el marisqueig en els espais de la xarxa ecològica europea Natura 2000 declarats per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 27/05/2022 16/06/2022

//Podeu veure les consultes prèvies de l'any 2022

Podeu veure les consultes prèvies de l'any 2021

Podeu veure les consultes prèvies de l'any 2020

Podeu veure les consultes prèvies de l'any 2019

Podeu veure les consultes prèvies de l'any 2018

Podeu veure les consultes prèvies de l'any 2017