Torna

Participació ciutadana

 

CONSULTA PRÈVIA A L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania, d'organitzacions i associacions abans de la redacció dels projectes de reglament o dels avantprojectes de llei que tenguin impacte significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris, d'acord amb la normativa aplicable.

Als efectes de realitzar les aportacions, en aquest apartat podreu trobar informació sobre les consultes en tràmit, amb indicació, en cada cas, de :

     a.  Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

     b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

     c. Els objectius de la norma.

     d. Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així,  accedint a la consulta en tràmit que us interessi, podreu trobar tota la documentació informativa necessària i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a la adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini. 

 

 

      Consultes prèvies vigents     Data de publicació Termini per a realitzar les aportacions
Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments professionals de dansa de les Illes Balears 14/09/2018 04/10/2018
Projecte de decret de principis generals del procediment de reconeixement i acreditació de la situació de família monoparental i de família nombrosa 20/09/2018 10/10/2018
Decret de regulació de les compensacions econòmiques dels membres i les membres de les juntes electorals i el personal que participen en els processos relacionats amb les eleccions de l'any 2019 21/09/2018 11/10/2018
modificació del Decret 10/2015, de 13 de març, en relació amb els mitjans materials que s'han d'utilitzar en les eleccions de l'any 2019 21/09/2018 11/10/2018

 

HISTÒRIC: Consultes públiques prèvies que s'han sotmès al procés de participació al llarg d'aquest any 2018

Històric any 2017