Torna

Participació ciutadana

 

CONSULTA PRÈVIA A L'ELABORACIÓ DE NORMATIVA

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania, d'organitzacions i associacions abans de la redacció dels projectes de reglament o dels avantprojectes de llei que tenguin impacte significatiu en l'activitat econòmica o imposin obligacions rellevants per als seus destinataris, d'acord amb la normativa aplicable.

Als efectes de realitzar les aportacions, en aquest apartat podreu trobar informació sobre les consultes en tràmit, amb indicació, en cada cas, de :

     a.  Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

     b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

     c. Els objectius de la norma.

     d. Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així,  accedint a la consulta en tràmit que us interessi, podreu trobar tota la documentació informativa necessària i la forma de fer les aportacions o adjuntar-ne documentació (en cas de ser més d'un document, haurà de ser comprimit), de forma telemàtica, en el termini que s'indica per a cada cas o per escrit dirigit a la adreça postal que s'assenyala, en el mateix termini. 

 Avís: Amb efectes de l'1 de juny de 2020, com a conseqüència de la derogació de la disposició addicional tercera de el Reial Decret 463/2020 pel RD 537/2020, de 22 de maig, s'aixeca la suspensió dels terminis administratius i es reprenen o es inicien, des de l'esmentada data, els terminis de tramitació dels procediments que s'haguessin suspès.

 

      Consultes prèvies vigents     Data de publicació Termini per a realitzar les aportacions
Projecte de decret pel qual es declaren les zones sensibles a les Illes Balears 19/10/2020

13/11/2020

Decret que reguli l’organització, les funcions i el règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears , i, si escau, el desplegament d’altres aspectes del Text refós de la Llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears 15/10/2020 04/11/2020
Projecte de Decret pel qual es regula el règim de control intern que ha d’exercir la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 14/10/2020 27/10/2020
Projecte d’ordre pel qual es regula el busseig dins les reserves marines de les Illes Balears 14/10/2020 03/11/2020
Projecte de decret regulador del règim d’intervenció administrativa de les instal·lacions on es desenvolupen activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera a les Illes Balears 07/10/2020 06/11/2020

Històric any 2020

Històric any 2019

Històric any 2018

Històric any 2017