Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

12/01/2022

Encàrrec de gestió per al suport a la vigilància marítima, trasllats i seguiment pesquer del PNMT de l’arxipèlag de Cabrera

MEPRO 22636/2021

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Medi Ambient i Territori

Entitat que rep l'encàrrec: Empresa de Transformación Agraria, SA, SME, MP (TRAGSA)

Núm. Expedient: MEPRO 22636/2021

Objecte: Suport a la vigilància marítima, trasllats i seguiment pesquer del PNMT de l’arxipèlag de Cabrera

Pressupost: 1.526.023,05€ (exempt d’IVA)

Obligacions econòmiques:  Resolució de 27 d’abril de 2021 de la Subsecretaria (BOE 102 de 29 d’abril de 2021), per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA, pel qual s’actualitzen les tarifes de 2019 aplicables a les actuacions que han de realitzar TRAGSA i TRAGSATEC per a aquelles entitats respecte de les quals tinguin la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic en els termes previstos en la disposició addicional vigèsima quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a imposts.

Aquest encàrrec està total o parcialment finançat amb Fons MRR: No

En cas afirmatiu indicau la quantia finançada:

Durada: Fins al 31 de desembre de 2024.

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 23/12/2021

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import 0% màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document