Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

21/12/2022

Encàrrec de gestió per desenvolupar tasques d’assistència tècnica en matèria de seguiment d’obres, de suport a l’Oficina de Supervisió d’Obres i revisió d’ofertes durant els anys 2023 - 2025

SSCC MP 524/2022 Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)]

Entitat que fa l'encàrrec: Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)]

Entitat que rep l'encàrrec: TRAGSATEC, MP

Núm. Expedient: SSCC MP 524/2022

Objecte: Servei d’assistència tècnica per desenvolupar tasques d’assistència tècnica en matèria de seguiment d’obres, de suport a l’Oficina de Supervisió d’Obres i revisió d’ofertes durant els anys 2023 – 2025.

Pressupost: 474.287,00 €

Obligacions econòmiques: La Resolució de 6 d’abril de 2022, de la subsecretària, per la qual es publica l’Acord de la Comissió per a la determinació de tarifes de TRAGSA, pel qual s’actualitzen les tarifes 2019 aplicables a les actuacions a realitzar per TRAGSA i TRAGSATEC per a aquelles entitats respecte de les quals tingui la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic en els termes previstos en la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i es revisen els coeficients per a l’actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a impostos (BOE Núm. 86, d’11 d’abril de 2022).

Aquest encàrrec està total o parcialment finançat amb Fons MRR: No

En cas afirmatiu indicau la quantia finançada:

Durada: 24 mesos des de la data de signatura de l’acta d’inici dels treballs inclosos en la prestació.

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 30/11/2022

 

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import o % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document