Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

09/06/2022

Encàrrec de gestió de tasques per a la instal·lació de punts de vaccinació a les Illes Balears

SSCC EM MP 562/2022 Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)]

 Entitat que fa l'encàrrec: Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)]

Entitat que rep l'encàrrec: TRAGSA

Núm. Expedient: SSCC EM MP 562/2022

Objecte: Tasques d’adequació d’espais destinats a la instal·lació i dotació de punts de vacunació contra la Covid-19 a diferents localitzacions de les Illes

Pressupost: Indeterminat 

Obligacions econòmiques: Resolució d’1 de abril de 2020, de la Subsecretaria d’Hisenda, per la qual es publica l’Acord de la Comissió per a la determinació de tarifes de Tragsa, pel qual s’actualitzen les tarifes 2019 aplicables a les actuacions a realitzar per Tragsa i Tragsatec per a aquelles entitats respecte de las quals tingui la consideració de mitja propi personificat i servei tècnic en els termes previstos en la disposició addicional vigèsim quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i es revisen els coeficients per a la actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a impostos (BOE Núm. 92 de 02/04/2020).

 Aquest encàrrec està total o parcialment finançat amb Fons MRR: No

En cas afirmatiu indicau la quantia finançada:

Durada: Indeterminat

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 03/02/2022

 Contractació de tercers (Subcontractació):

 Previsió: NO

 Import o % màxim previst:

 

 Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document