Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

05/10/2022

Encàrrec de gestió del servei d’assistència tècnica per al control, inspecció i seguiment dels contractes dels serveis no clínics i dels serveis generals dels hospitals, centres de salut i unitats bàsiques del Servei de Salut de les Illes Balears

SSCC MP 412/2022 Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)]

Entitat que fa l'encàrrec: Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Entitat que rep l'encàrrec: TRAGSATEC, MP

Núm. Expedient: SSCC MP 412/2022

Objecte: Servei d’assistència tècnica per al control, inspecció i seguiment dels contractes dels serveis no clínics i dels serveis generals dels hospitals, centres de salut i unitats bàsiques del Servei de Salut de les Illes Balears

Pressupost: 97.289,64 €

Obligacions econòmiques:  La Resolució de 6 d’abril de 2022, de la subsecretària, per la qual es publica l’Acord de la Comissió per a la determinació de tarifes de TRAGSA, pel qual s’actualitzen les tarifes 2019 aplicables a les actuacions a realitzar per TRAGSA i TRAGSATEC per a aquelles entitats respecte de les quals tingui la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic en els termes previstos en la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i es revisen els coeficients per a l’actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a impostos (BOE Núm. 86, d’11 d’abril de 2022).

Aquest encàrrec està total o parcialment finançat amb Fons MRR: No

En cas afirmatiu indicau la quantia finançada:

Durada: Dotze mesos des de la data de signatura de l’acta d’inici dels treballs inclosos en la prestació

Data d'aprovació/signatura de l'acord:  29/09/2022

 

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import o % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document