Sessió 2/2023 de la CT d'Àrea Social

Sessió 2/2023 de la Comissió de Treball de l'Àrea Social a la qual s'ha aprovat la proposta de dictamen 2/2023 relativa al Projecte de decret pel qual s’aprova la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2022-2025, s’estableixen els principis generals per a les carteres insulars i locals i es modifiquen diverses normatives de l’àmbit social.

Presidida pel conseller en representació de les associacions de persones consumidores i usuàries, Pau A. Monserrat Valentí.

Han participat:

Josep Valero González,
Antoni Gayà Gayà,
Alfonso Rojo Serrano,
Eva Cerdeiriña Outerial,
Biel Ferragut Enseñat,
Tona Pou Rotger i
Juan Francisco Servera Villena

Data: 30/01/2023