Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

22/05/2019

Projecte de decret de creació de l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics a les Illes Balears

Direcció General de Política Lingüística


FITXA : Projecte de decret de creació de l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics a les Illes Balears


Objecte:

L'objecte d'aquest Projecte de decret és garantir els drets lingüístics dels ciutadans que es troben en situació de vulnerabilitat lingüística, proporcionar informació a la població sobre els seus drets lingüístics i facilitar eines per aconseguir erradicar actuacions contràries al respecte d’aquests drets.

L’aprovació del Projecte de decret pel qual es crea l’Oficina de Drets Lingüístics es fa necessària per garantir el dret dels ciutadans a emprar la llengua oficial que triïn, d’acord amb el marc legal establert. Segons la Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, ningú no pot ser discriminat per causa de l’idioma. D’altra banda, el Govern de les Illes Balears assumeix el mandat estatutari segons el qual les institucions de les Illes Balears han de garantir l’ús normal i oficial dels dos idiomes, han de prendre les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i han de crear les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Política Lingüística

 

Data d'inici de la tramitació: 14 d'agost de 2018

 

Fase actual de tramitació: a partir de l'informe jurídic, s'ha elaborat un nou esborrany de Projecte de decret i s'ha remès al Consell Consultiu.

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa normativa s'ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia prevista en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, a través de la pàgina web de Participació Ciutadana, que ha generat 81 visites i tres aportacions telemàtiques. Podeu veure la informació en l'històric de consultes prèvies del Portal de Participació aquí.

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

07/05/2018 Informe DG consulta pública prèvia

09/05/2018 Resolució substancial consulta pública

10/05/2018 Consulta prèvia

09/08/2018 Memòria impacte normatiu

14/08/2018 Resolució inici del procediment

16/10/2018 Resolució DG informació pública

16/10/2018 Projecte de decret (audiència i informació pública)

16/01/2019 Informe IBDONA

01/04/2019 Informe Funció Pública

04/04/2019 Informe aportacions

04/04/2019 Projecte de decret

29/04/2019 Informe Servei Jurídic

02/05/2019 Informe Secretaria General

20/05/2019 Projecte Decret (Consell Consultiu)