LOGO CAIB
Contingut
27 octubre 2020Conselleria de Salut i Consum

COVID-19: El Govern decretarà el tancament perimetral del nucli urbà de Manacor per frenar la propagació de la pandèmia NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19: El Govern decretarà el tancament perimetral del nucli urbà de Manacor per frenar la propagació de la pandèmia

Les restriccions entraran en vigor demà, dimecres 28, a les dotze de la nit

El Govern de les Illes decretarà el tancament perimetral del nucli urbà de Manacor i restringirà l’entrada i sortida de persones per frenar la propagació de la pandèmia, tal com ha explicat avui la consellera de Salut, Patricia Gómez, després de reunir-se amb el batle del municipi, Miquel Oliver, amb el qual ha analitzat l’evolució de les dades epidemiològiques. Les restriccions entraran en vigor demà, dimecres 28, a les dotze de la nit.

En aquest sentit, a Manacor la incidència acumulada a 14 dies és de 458 casos per 100.000 habitants, la més elevada de Balears; i la taxa de positivitat és del 14,3 %.

A més, els darrers 14 dies s’han diagnosticat 201 positius (150 d’ells els darrers 7 dies). Si es té en compte que des de l’inici de la pandèmia, a Manacor s’han diagnosticat 576 casos, aleshores això implica que 1 de cada 4 casos han estat detectats la darrera setmana.

Pel que fa a la situació assistencial, la consellera Gómez ha explicat que els ingressos s’han triplicat en una setmana. Mentre que dia 20 d’octubre l’Hospital de Manacor  tenia 6 persones ingressades (3 a planta i 3 a UCI) i avui en té 21 (18 a planta i 3 a UCI).

Per aquest motiu, s’ha considerat adequat adoptar, durant un període de 15 dies, mesures addicionals per tal d’evitar els contagis associats a la mobilitat i a l’aglomeració de persones.

Aquestes mesures aniran acompanyades de cribratges voluntaris a persones d’entre 25 i 45 anys i persones cuidadores així com d’un pla d’acció comunitària que inclourà visites a domicilis per detectar necessitats i ajudar a les famílies a fer un aïllament correcte, visites a establiments comercials per tal de sensibilitzar sobre el compliment de les mesures de seguretat i punts d’informació a peu de carrer. Aquesta tasca es farà de manera coordinada i en col·laboració amb l’ajuntament de Manacor i amb entitats cíviques.

De manera sintetitzada, el decret preveu limitacions en els àmbits que s’indiquen tot seguit.

Mobilitat

Concretament, es restringirà l’entrada i sortida lliures de persones en el nucli urbà de la localitat de Manacor, sense incloure el polígon.  

 

Només es permetran els desplaçaments, justificats adequadament, que es produeixin pels motius següents:

 

  • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
  • Compliment d’obligacions laborals, professionals o empresarials.
  • Assistència a centres docents i educatius, incloent-hi les escoletes d’educació infantil.
  • Assistència i cura de gent gran, persones menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  • Per desplaçar-se a entitats financeres i d’assegurances.
  • Per dur a terme actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
  • Per fer renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
  • Per fer exàmens o proves oficials inajornables.
  • Per causa de força major o situació de necessitat.
  • Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, degudament justificada. A aquest efecte, es considera activitat justificada la visita al cementiri, sempre que es realitzi entre els dies 29 d’octubre i 2 de novembre d’enguany o, fora d’aquests dies, per causa d’una defunció recent.

 

La circulació per les carreteres, els carrers i vials que transcorren o travessen el nucli de població es permet sempre que tenguin origen i destinació fora d’aquest nucli.

 

Es permet la circulació de persones residents dins del perímetre afectat, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents, si bé es recomana que la població romangui a ca seva i es desaconsellen els desplaçaments i la realització d’activitats no imprescindibles.  

 

Els contactes s’han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual.

 

Capacitat dels establiments, locals comercials i serveis oberts al públic

 

Amb caràcter general, qualsevol local o establiment comercial no pot superar el 50 % de la capacitat autoritzada o establerta.

 

Tots els establiments, locals comercials i serveis oberts al públic tenen com a hora de tancament la legalment autoritzada, i no poden superar en cap cas les 22.00 h. A més, s’ha d’establir un horari d’atenció amb servei prioritari per a persones majors de 65 anys.

 

Reunions i/o trobades

 

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic, excepte en el cas de les persones convivents. Aquesta prohibició inclou els casaments i altres celebracions i la pràctica esportiva no federada.

 

No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals ni els mitjans de transport públic.

 

En les vetlles i enterraments poden participar un màxim de 15 persones.

 

En les reunions que concentrin fins a 6 persones en espais públics no es permet el consum d’aliments ni de begudes.

 

Establiments de restauració

 

Es prohibeix el servei de restauració a espais interiors, excepte per l’activitat de “take-away”.

 

En espais exteriors, els establiments que exerceixin l’activitat de restaurant o de bar cafeteria han de limitar l’aforament al 50% per cent. La disposició física de les taules o agrupacions de taules ha de garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal de metre i mig.

 

L’ocupació màxima és de sis persones per taula o agrupació de taules.

 

Tots els establiments de restauració (restaurants i bars cafeteria) tenen com a hora de tancament la legalment autoritzada, i no poden superar en cap cas les 22.00 h.

 

No es permet el consum a la barra.

 

Activitats en acadèmies, autoescoles i centres privats d’ensenyaments no reglats i centres de formació

 

Es poden impartir de manera presencial sempre que no superin una capacitat del 50 % respecte del màxim permès. Les activitats que es duguin a terme s’han de limitar a grups màxims de 6 persones i s’han d’establir les mesures necessàries per mantenir la distància de seguretat interpersonal d’un metre i mig en les instal·lacions en tot moment.

 

Mesures de prevenció i d’higiene

 

S’han de respectar les mesures de seguretat i d’higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la COVID-19. En especial, s’han d’aplicar mesures estrictes d’higiene de mans, i cal assegurar la ventilació correcta dels locals i espais tancats, així com la neteja i desinfecció de les superfícies.