LOGO CAIB
Contingut
3 juny 2021Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

L’ATIB inaugura oficina a Sóller i assumeix la gestió i recaptació dels tributs municipals mitjançant convenis amb l’Ajuntament NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat
La consellera Rosario Sánchez i el batle Carlos Simarro visiten la nova oficina, a la seu de l’Ajuntament de Sóller, amb motiu dels convenis entre l’ATIB i el consistori

L’ATIB inaugura oficina a Sóller i assumeix la gestió i recaptació dels tributs municipals mitjançant convenis amb l’Ajuntament

Amb aquest acord, l’ATIB ja desenvolupa funcions de gestió i recaptació de tributs locals en un total de 52 municipis de les Illes Balears

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) obre oficina a Sóller i desenvoluparà la gestió i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de dret públic, mitjançant els convenis signats pel batle de Sóller, Carlos Simarro, i la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears i presidenta de l’ATIB, Rosario Sánchez. Ambdós han participat aquest dijous a un acte a la seu de l’Ajuntament, on també s’ubica l’oficina de l’ATIB, i han visitat les noves instal·lacions.

En virtut dels convenis signats, l’ATIB desenvoluparà la gestió i recaptació en període voluntari de determinats tributs de cobrament periòdic per rebut, així com la recaptació executiva de deutes tributaris i altres ingressos de dret públic no tributaris. Aquest servei permetrà als contribuents realitzar tot un seguit de gestions de forma telemàtica, si bé la nova oficina a Sóller, operativa des de dimarts passat, ofereix també l’atenció presencial a les persones interessades, tant per a qüestions relacionades amb els tributs locals com respecte de tributs autonòmics.

Amb la signatura d’aquests convenis amb l’Ajuntament de Sóller, l’ATIB desenvolupa funcions de gestió i recaptació de tributs municipals en un total de 52 municipis de les Illes Balears i també en el Consell Insular de Formentera i la taxa d’aigua de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca. Això suposa que l’ATIB fa funcions de gestió recaptatòria de tributs municipals o locals en relació a més de 665.000 contribuents i genera més de 2 milions anuals de rebuts o liquidacions corresponents a tributs municipals per un import total, aproximadament, de 480 milions d’euros.

Amb l’obertura d’aquest oficina a Sóller, l’ATIB ja disposa d’un total de 28 oficines de recaptació. En el cas de Sóller, l’ATIB ha assumit la gestió i recaptació en període voluntari de l’impost sobre béns immobles, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, de l’impost sobre activitats econòmiques i de determinades taxes municipals de cobrament periòdic, així com la recaptació executiva de tots els tributs i altres ingressos de dret públic municipals, com les sancions administratives.

Així mateix, l’ATIB durà a terme determinades funcions en la tramitació dels procediments sancionadors en matèria de trànsit i posarà a disposició l’Ajuntament dispositius i instruments informàtics per agilitar la tramitació i el cobrament de les multes. Atesa la seva experiència en matèria de recaptació, l’ATIB disposa d’uns mitjans, tant a nivell informàtic com organitzatius, que han de contribuir a la millora de la gestió tributària i recaptatòria.

Així mateix, a través del Portal web (www.atib.es) es podran fer moltes gestions telemàtiques sense necessitat de desplaçar-se a una oficina. Per exemple, els contribuents de Sóller podran consultar, obtenir i/o pagar els seus rebuts o deutes (ja corresponguin a l’ajuntament o a qualsevol municipi o entitat local la recaptació del qual correspongui a l’ATIB, així com els deutes en període executiu amb la hisenda autonòmica de les Illes Balears) a través del Carter Virtual en el Portal de l’ATIB. També es pot accedir a aquesta informació amb DNI electrònic, certificat digital, o Cl@ve, ja sigui a través del propi Carter Virtual o de la Carpeta fiscal.

També es facilita que la gestió de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica es faci de forma telemàtica. Per exemple, en cas de compra d’un vehicle es pot fer l’autoliquidació d’alta al Portal de l’ATIB, sense necessitat de desplaçar-se, i després fer la gestió de matriculació davant Trànsit.

No obstant, l’ATIB disposa d’aquesta nova oficina a la seu de l’Ajuntament de Sóller (plaça Constitució, 1) per poder atendre presencialment a les persones interessades. A més de les gestions pròpies dels procediments relatius als tributs i a altres ingressos públics corresponents als municipis que han delegat la seva recaptació a l’ATIB, en aquesta oficina també es poden fer gestions relatives a tributs autonòmics, com, per exemple, la presentació de les declaracions dels imposts sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de successió i donacions.