LOGO CAIB
Contingut
19 febrer 2018| <9ªL> Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

El Govern comunica a Airbnb una sanció de 300.000 euros per comercialitzar oferta turística il·legal NNota Informativa

Foto de noticia

El Govern comunica a Airbnb una sanció de 300.000 euros per comercialitzar oferta turística il·legal

Turisme obre un procediment sancionador per infracció molt greu, en compliment de la llei 6/2017, davant el qual la plataforma amb seu a Irlanda té 15 dies per presentar al·legacions

La Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme ha notificat a Airbnb Ireland UC, titular de la plataforma online Airbnb, l’inici d’un procediment administratiu sancionador per una infracció molt greu, per haver comercialitzat habitatges turístics de l’illa de Mallorca sense la declaració responsable d’inici d’activitat turística (DRIAT) o sense indicar el número d’inscripció turística.

Des de l’aprovació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, no s’havia iniciat cap expedient sancionador tipificat com a falta molt greu a Mallorca. Tal com estableix l’article 106.i d’aquesta norma, que va ser modificada per la Llei 6/2017 (que va entrar en vigor el passat 1 d’agost de 2017), es considera infracció molt greu "la comercialització, la publicitat o la facilitació mitjançant enllaç o allotjament de continguts de reserves, relatives a estades turístiques a habitatges ubicats a les illes Balears que no hagin presentat la declaració responsable d’inici d’activitat turística o sense fer constar el número d’inscripció turística."

Segons la normativa en vigor, la sanció per infraccions qualificades de molt greus ha de ser d’entre 40.001 i 400.000 €. En aquest cas, la resolució determina que sigui de 300.000 €. En cas que la plataforma Airbnb reincidís en la comercialització d’habitatges turístics il·legals, la sanció podrà ser incrementada.

La plataforma Airbnb, tot i haver estat advertida per la Direcció General de Turisme que s’havia d’adequar als canvis introduïts a la llei, ha continuat infringint la normativa turística. En aquest sentit, l’expedient recull els antecedents del cas. El dia 16 d’agost de 2017 la Direcció General de Turisme va enviar un requeriment a Airbnb davant d’un possible incompliment normatiu en matèria d’estades turístiques, ja que, una vegada entrada en vigor la modificació de la Llei 8/2012, "s’ha accedit al seu canal i s’ha comprovat que publicita estades turístiques a habitatges ubicats a les Illes Balears sense incorporar el número d’inscripció turística o, si no n'hi ha, el número de registre de presentació de la DRIAT".

El 28 de novembre de 2017, el Servei d’Inspecció del Departament d’Ordenació i Planificació Turística va comprovar si www.airbnb.com havia adequat la seva activitat a la normativa turística, i hi va poder constatar que continuava realitzant publicitat d’estades sense incorporar el número d’inscripció turística. El 27 de desembre la Direcció General de Turisme reitera la comunicació en el mateix sentit. L’escrit advertia la plataforma online que disposava d’un termini de 15 dies per complir la normativa o de la situació "en podria derivar la imposició d’una sanció econòmica d’entre 40.001 i 400.000 €, d’acord amb el que disposa a l’article 109.3 la llei esmentada".

Aquesta última comunicació va ser lliurada al destinatari el 8 de gener de 2018 i, una vegada finalitzat el termini dels 15 dies, el Servei d’Inspecció del Departament d’Ordenació i Planificació Turística va accedir de nou al web i va constatar que continuava incomplint la normativa.

L’acta que certifica la infracció que motiva aquest expedient va ser aixecada l’1 de febrer de 2018, i conté en els seus annexos 20 habitatges turístics considerats com a oferta il·legal segons la Llei 6/2017. Airbnb realitza publicitat sense incorporar el número d’inscripció turística de les estades que publicita, de manera que "es consideren infringits els articles 15k) i 19n) de la Llei". La plataforma té ara 15 dies hàbils per presentar-hi al·legacions.