LOGO CAIB
9 d’abril 2018 | <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat

El curs escolar 2018/19 començarà dia 12 de setembre i acabarà el 21 de juny NNota Informativa

Foto de noticia

El curs escolar 2018/19 començarà dia 12 de setembre i acabarà el 21 de juny

L’alumnat de 2n de batxillerat finalitzarà les classes dia 31 de maig però tendran activitats lectives de preparació de les proves d’accés a la universitat

La Conselleria d’Educació i Universitat ha presentat el calendari escolar pel curs 2018/19 al Consell Assessor del Calendari Escolar, que s’ha reunit avui.

El curs tendrà 176 dies lectius, els mateixos que el curs 2017/18. Per a infantil, primària, secundària, batxillerat i de Formació Professional el curs començarà el 12 de setembre de 2018 i acabarà el 21 de juny de 2019. Excepcionalment, els alumnes de segon curs de batxillerat que titulin finalitzen les activitats lectives el dia 31 de maig de 2019. Els centres han d’oferir, per a aquests alumnes, activitats lectives d’aprofundiment i consolidació fins al dia anterior al d’inici de les proves d’accés a la universitat (PBAU).

Igualment han d’oferir, per als alumnes de segon de batxillerat que no hagin titulat a l’avaluació final ordinària, activitats lectives de reforç i consolidació fins al dia anterior al d’inici de les proves de l’avaluació extraordinària, orientades a la recuperació de les matèries no superades.

Les proves de l’avaluació extraordinària de segon de batxillerat i de les matèries pendents de primer es desenvoluparan la darrera setmana del mes de juny.

Ensenyaments de règim especial
Els ensenyaments de règim especial com els estudis de música i dansa, els d’arts plàstiques i disseny, a més dels ensenyaments esportius començaran dia 24 de setembre de 2018 i finalitzaran dia 21 de juny de 2019. Les Escoles Oficials d’Idiomes i els ensenyaments d’adults iniciaran el curs dia 1 d’octubre de 2018 per acabar dia 31 de maig de 2019, en el cas de les EOI, i dia 21 de juny els CEPA.
 
Estudis superiors
L’alumnat dels estudis superiors de disseny de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 17 de setembre de 2018 i les finalitzen el dia 21 de juny de 2019 mentre que els alumnes dels estudis superiors d’art dramàtic de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 20 de setembre de 2018 i les finalitzen el dia 5 de juliol de 2019. Finalment, els alumnes dels estudis superiors de música del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 20 de setembre de 2018 i les finalitzen el dia 21 de juny de 2019.
 
Vacances escolars
Les vacances de Nadal seran del 22 de desembre de 2018 fins el 6 de gener de 2019 (ambdós inclosos) i les vacances de Pasqua del 18 d’abril de 2019 al 28 d’abril de 2019 (ambdós inclosos).

Dies festius
Tenen la consideració de dies festius: 12 d’octubre de 2018, 1 de novembre de 2018 i 6 de desembre de 2018. A més, s’ha triat el dia 28 de febrer de 2019 com a dia de la Festa Escolar Unificada.
 
Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració.

Quan una de les dues festes locals o les dues coincideixin amb dies no lectius del curs 2018-2019, el centre pot determinar, en substitució d’aquestes, tants de dies no lectius com coincidències s’hagin produït, amb un màxim de dos. Si pel canvi de les festes locals només una d’elles coincideix amb el calendari escolar del curs 2018-2019, els centres podran elegir un dia festiu per poder ajustar a 176 els seus dies lectius.

Cada centre docent de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària, d’educació especial, de règim especial, específic de formació professional, d’ensenyaments d’adults i d’ensenyaments superiors pot establir dos dies festius de lliure disposició, els quals s’han de fer constar a la programació general anual del centre i s’ha de notificar a les famílies i a les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars amb una antelació mínima de 30 dies naturals. També s’ha d’anotar al GestIB, una vegada adoptat l'acord.

Els consells escolars municipals, si és el cas, han de promoure que tots els centres del municipi o la localitat estableixin els mateixos dies de lliure disposició, sempre que sigui possible.

Els centres que comparteixen les mateixes dependències han d’establir el mateix dia de lliure elecció.