LOGO CAIB
Contingut
20 octubre 2020Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

Publicades les instruccions per avaluar l’aprenentatge de l’alumnat de Primària i de Batxillerat a Balears per al curs 2020/21 NNota Informativa

Foto de noticia

Publicades les instruccions per avaluar l’aprenentatge de l’alumnat de Primària i de Batxillerat a Balears per al curs 2020/21

\ El nombre de matèries suspeses deixa de ser el criteri fonamental per a la decisió sobre la promoció de curs

\ Per tenir el títol de batxillerat la mitjana de totes les matèries ha de ser 5

\ Retorna l’avaluació extraordinària de segon de batxillerat al mes de juny

\S’estableixen les vies per a l’obtenció del títol dels estudiants procedents d'FP  

Davant la necessitat d’adaptar l’avaluació de l’alumnat del curs 2020-21 a la nova organització del sistema educatiu amb motiu de la pandèmia, la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha publicat al BOIB aquest dimarts, 20 d’octubre les dues resolucions que recullen les instruccions per avaluar l’aprenentatge de l’alumnat de Primària i de Baltxillerat. Aquesta regulació s’afegeix a les instruccions ja publicades el passat cap de setmana per a l’alumnat d’ESO.  

Aquestes instruccions es basen d’una banda, en els criteris establerts pel Ministeri d’Educació i Formació Professional en el Real Decret Llei del passat 29 de setembre, i d’una altra, en les orientacions sobre els aspectes curriculars, d’ordenació acadèmica i metodològics del segon cicle d’educació infantil i educació primària i de secundària i batxillerat per al curs 2020-21 que es publicaren en la Resolució del 27 de juliol de 2020 i que són fruit de la feina de les comissions per a preparar el curs 2020/21 amb representants de tots els col·lectius educatius celebrades durant el mes de juny de 2020.

Amb els criteris que ha establert el govern espanyol el nombre de matèries suspeses deixa de ser el criteri fonamental per a la decisió sobre la promoció de curs i aquesta passa a ser una decisió col·legiada de l'equip docent, que és el principi de base que recullen totes les lleis educatives des de la LOGSE. És també una mostra de la confiança en els equips docents per prendre les millors decisions per als seus alumnes, de forma col·legiada i no com una simple suma de decisions individuals sobre el nombre de matèries suspeses.

En cap cas això no suposa un aprovat general, perquè per a la promoció i titulació es requereix que l’equip docent, de manera col·legiada, estableixi uns criteris de promoció fonamentats en la progressió de l’alumnat i en la consecució dels objectius generals de l’etapa i el desenvolupament de les competències clau. A més, s’haurà de tenir en compte la maduresa de l’alumne i la possibilitat de continuar els seus estudis.

Aspectes comuns en els criteris per a primària, ESO i batxillerat

 • Els criteris d’avaluació consideraran elements essencials del currículum aquells que possibiliten a l’alumnat assolir els aprenentatges competencials corresponents als objectius de l’etapa.
 • L’avaluació inicial ha de ser el punt de referència dels equips docents a l’hora de prendre decisions relatives al desenvolupament del currículum. Com a conseqüència del resultat d’aquesta avaluació inicial, s’hauran d’adequar les programacions didàctiques a les característiques i coneixements de l’alumnat i adoptar les mesures pertinents de suport i recuperació per a l’alumnat que ho necessiti, d’adaptació curricular no significativa per l’alumnat NESE o d’adaptació curricular significativa per l’alumnat NEE.
 • Les programacions docents hauran de:
  • Prioritzar les competències i seqüenciar els continguts, els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge avaluables essencials per a cada nivell educatius de l’etapa i integrar els que no s’hagin assolit el curs passat.
  • S’han de prioritzar els objectius de caire més competencial per davant d’altres més conceptuals, per potenciar el desenvolupament de les competències clau: aprendre a aprendre, digital i lingüística, principalment, i aquells que afavoreixin el desenvolupament de les capacitats que han de permetre a l’alumne millorar la gestió de les seves emocions, treballar en equip, la seva autonomia i responsabilitat i aquells que respectin al màxim els diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes.
  • Les programacions docents de Llengua i Literatura castellana i catalana han d’estar coordinades per nivells, tant en el seu contingut com en la temporització i metodologia, evitant duplicitats i apostant per activitats des d’una vessant funcional i comunicativa de la llengua. Aquests elements s’hauran de tenir en compte per part del Departament de Llengües estrangeres.
  • Els criteris d’avaluació i qualificació han de tenir el grau de flexibilitat suficient com per adaptar-se a cada cas.
  • Les programacions d’aula han d’afavorir l’aprenentatge competencial a través de la realització de projectes interdisciplinaris, treballs d’indagació i recerca amb l’ús de les TIC. S’ha de potenciar el treball en grup i dinàmiques de treball cooperatiu de l’alumnat, especialment en els nivells que es facin semipresencials. Les programacions s’han d’adequar a les limitacions personals i/o familiars de cada alumne per possibilitar una avaluació personalitzada.
 • Els referents de l’avaluació han de ser els objectius de cada  matèria/competència/capacitat, i més específicament els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatges que es considerin rellevants, donat el seu caràcter orientatiu, amb les prioritats que s’han establert en el marc de les programacions docents.

En el procés de revisió de les programacions docents, s’han de contemplar noves estratègies i instruments d’avaluació de caràcter més competencial, que permetin valorar l’evolució de l’alumnat en qualsevol dels tres escenaris que es poden donar durant el curs.

 • L’avaluació d’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu s’ha de regir pels mateixos referents establerts per a la resta.

 

Aspectes destacats de la Resolució de batxillerat

Les principals novetats que presenta la Resolució a l’àmbit de batxillerat publicat és que per tenir el títol la mitjana de totes les matèries ha de ser 5, el retorn de l’avaluació extraordinària de segon de batxillerat al mes de juny i les vies per a l’obtenció del títol dels estudiants procedents de Formació Professional.  

 • Per facilitar a l’alumnat la recuperació de les matèries en les quals han obtingut una avaluació negativa en l’avaluació final ordinària, els centres han d’organitzar proves extraordinàries d’avaluació els dies 1,2 i 3 de setembre per als alumnes de primer de batxillerat i entre els dies 22 i 25 de juny per als de segon de batxillerat. En el context de l’avaluació contínua, per a la qualificació final extraordinària s’han de tenir en compte l’evolució de l’alumnat durant el curs, l’avaluació de les activitats de recuperació i el resultat de la prova extraordinària.
 • Els criteris de promoció i titulació s’han de fonamentar en l’evolució de l’alumne en el conjunt de les matèries i la maduresa acadèmica en relació amb els objectius del Batxillerat i les competències corresponents per davant dels objectius d’avaluació específics de cada matèria. S’ha de tenir en compte especialment la maduresa de l’alumne i les possibilitats de continuar el seu itinerari acadèmic.
 • Per això, la repetició es considera una mesura de caràcter excepcional i s’adoptarà de manera col·legiada per l’equip docent en funció de l’evolució acadèmica de l’estudiant, globalment considerada sense que únicament en siguin la causa les matèries no superades.
 • La promoció o titulació dels alumnes no quedaran supeditades a la no existència de matèries sense superar. Per tant, aquest nombre no pot ser un criteri determinant per a la no promoció o titulació.
 • La decisió de promoció o titulació l’ha de prendre l’equip docent corresponent.
 • Només es pot considerar la titulació del alumnes que tenguin una nota mitjana de batxillerat igual o superior a 5.
 • Els alumnes que tenguin un títol de tècnic o de tècnic superior de formació professional o de tècnic dels ensenyaments professionals de musica o dansa i superin les matèries de Llengua catalana i literatura I i II i les matèries generals del bloc d'assignatures troncals dels dos cursos de la modalitat de batxillerat que hagin triat, han d'obtenir el títol de batxiller a proposta del centre on han cursat aquestes matèries
 • Els alumnes que es trobin en alguna de les situacions que s'indiquen a continuació poden sol·licitar la matrícula parcial dels cursos de batxillerat de les matèries esmentades en el punt anterior. Aquest tipus de matricula s'anomena batxillerat reduït. a) Alumnes que tenguin un títol de tècnic o de tècnic superior de formació professional o de tècnic dels ensenyaments professionals de musica o dansa. b) Alumnes de primer de batxillerat que cursin cinquè o sisè dels ensenyaments professionals de musica o dansa. c) Alumnes de segon de batxillerat que cursin sisè dels ensenyaments professionals de musica o dansa.
 • Els alumnes matriculats del primer de batxillerat reduït han de promocionar a segon de batxillerat reduït si superen les 5 matèries que cursen.
 • Per facilitar la superació de les matèries del bloc d'admissió de la prova del batxillerat per a l'accés a la universitat (PBAU), els alumnes del batxillerat reduït poden matricular-se al curs de preparació de la PBAU que s'imparteix a l'IEDIB,
 • La recuperació de les matèries dels alumnes que han promocionat amb matèries pendents del curs 2019/20, ateses les condicions excepcionals derivades de l’educació a distància, ha de ser un objectiu prioritari. S’hauran d’haver matriculat de les matèries no superades, han de seguir els programes de reforç que estableixin els departaments didàctics o els òrgans responsables dels centres privats i han de superar les avaluacions corresponents als programes de reforç esmentats. Si durant el primer i segon trimestre l’alumne supera la matèria del curs actual es podrà considerar a la segona avaluació que s’ha superat la matèria pendent del curs anterior.
 • Per a l’alumnat que ha promocionat amb assignatures suspeses que no tenen continuació en el curs actual podran fer durant el primer i segon trimestre activitats/proves de recuperació parcials. Si no es supera es podrà presentar a una prova finals de recuperació durant el tercer trimestre.
 • Les famílies i l’alumnat han de ser informats dels criteris d’avaluació i qualificació.