LOGO CAIB
8 de juny de 2017Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

El Govern espanyol considera inconstitucional la Proposició de llei per declarar la Mediterrània lliure de prospeccions NNota Informativa

Foto de noticia

El Govern espanyol considera inconstitucional la Proposició de llei per declarar la Mediterrània lliure de prospeccions

\ El Govern recorda que la iniciativa, aprovada al Parlament, es debatrà al Congrés, que s’hi podrà pronunciar
\ L’Estat considera d’interès estratègic l’exploració i la investigació d’hidrocarburs per a l’abastiment energètic

 
El Ministeri de Presidència i per les Administracions Territorials ha tramès al Govern un escrit amb observacions a la Proposició de llei per a la declaració de les aigües jurisdiccionals espanyoles zona lliure de prospeccions d’hidrocarburs, en el qual, entre d’altres aspectes, manifesta que considera la norma inconstitucional.
 
La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca es mostra sorpresa perquè el Govern de l’Estat enviï observacions sobre una iniciativa legislativa del Parlament de les Illes Balears davant les Corts Generals, ja que és el legislatiu espanyol que s’hi haurà de pronunciar. En primer lloc, sobre la presa en consideració, i, si n’és el cas, sobre el contingut i l’aprovació. Sembla, per tant, que es tracta d’un error: el Ministeri pensa en una aplicació autonòmica, quan la llei, si és aprovada, serà una normativa estatal.
Tanmateix, l’escrit qüestiona el contingut de la Proposició de llei i considera que s’han d’evitar les prohibicions genèriques, que qualifica d’innecessàries, alhora que defensa que la “riquesa nacional”, que l’Estat considera d’interès general, no pot estar supeditada a la protecció del medi ambient. De fet, el Ministeri assegura que els projectes de prospeccions d’hidrocarburs tenen un caràcter molt puntual i esporàdic, i que per tramitar-los és suficient una avaluació d’impacte ambiental, sense tenir en compte, per tant, l’efecte acumulatiu d’aquestes iniciatives, tal com demana el Govern de les Illes Balears.
L’Estat assegura que té una forta dependència del gas i el petroli, superior al 95,5 %, l’abastiment del qual, en gran mesura, depèn d’importacions de “països políticament poc estables”. Per això, considera que “en un país relativament inexplorat en l’àmbit dels hidrocarburs” és raonable permetre que s’avaluï el potencial del subsòl. En aquest marc, afirma que l’activitat d’exploració i investigació d’hidrocarburs té un “innegable interès estratègic” com a forma de contribuir a assegurar l’abastiment energètic, però també per crear noves oportunitats de creixement econòmic per a un sector que considera complementari a d’altres activitats ja implantades, com el turisme o la pesca.
 
També s’hi afirma que “no existeix cap incompatibilitat entre aquestes activitats i la qualitat i la diversitat mediambiental, el turisme i la pesca”, i posa Itàlia com a “exemple de convivència”.
Atesa la declaració d’intencions de l’Estat, el conseller Vicenç Vidal demana que al Congrés es mantingui la unitat contra les prospeccions que s’ha demostrat al Parlament de les Illes Balears.
La Proposició de llei s’estructura en un article, una disposició addicional i una disposició transitòria, que exclouen  l'exploració, la recerca i l’explotació d'hidrocarburs o altres substàncies minerals en el medi marí de la mar Mediterrània sobre el qual l'Estat espanyol té jurisdicció. També s’exclou d'aquest espai marí l'exploració per mitjà d'adquisicions sísmiques, independentment de la finalitat, excepte en el cas que estigui científicament demostrat que s'utilitzen tecnologies completament innòcues per al medi marí.
 
La disposició addicional especifica que les explotacions d'hidrocarburs que recull la Llei la concessió de les quals sigui anterior a la data en què entri en vigor, romandran vigents que s’extingeixin, sense que es puguin atorgar pròrrogues de cap tipus. D’altra banda, la disposició transitòria subratlla que la Llei és aplicable a totes les sol·licituds d'exploració, recerca o explotació d'hidrocarburs o d'adquisicions sísmiques que no hagin estat resoltes quan la Llei entri en vigor.
 
Incompatibilitat amb el ZEPIM
 
L’assemblea del Conveni de Barcelona sobre la Mediterrània tindrà lloc a principis del mes de desembre a Alexandria, moment en què, previsiblement, es farà efectiva la declaració de Zona Especialment Protegida d’Importància per a la Mediterrània (ZEPIM) del corredor de cetacis que travessa les costes de les Illes Balears, Catalunya i País Valencià, declaració que tramita el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.
 
Precisament per això, mentre es tramita la declaració de ZEPIM, el Ministeri d'Indústria i Energia ha paralitzat els expedients de concessió de nous permisos d'investigació d'hidrocarburs a la zona. La preocupació del Govern se centra ara, però, atès l’escrit sobre la Proposició de llei, en el fet que l’Estat pugui estar valorant la compatibilitat de les prospeccions amb la protecció del corredor, fet totalment incompatible, segons la Conselleria.